پاورپوینت خلاصه کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين تالیف راسل و نورويگ ترجمه رهنمون و هماوندی

پاورپوینت خلاصه کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين تالیف راسل و نورويگ ترجمه رهنمون و هماوندی

رفتن به سايت اصلي

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين، مولف راسل و نورويگ، مترجم رامین رهنمون و آناهیتا هماوندی،در قالب ppt و در 359 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: علل مطالعه AlAI چيست؟‌1. انسان گونه عمل کردن: رهيافت آزمون تورينگ2. انساني فکر کردن: رهيافت مدل سازي شناختي3. منطقي فکر کردن: قوانين رهيافت تفکر4. منطقي عمل کردن: رهيافت عامل منطقيمزاياي مطالعه AI به‌ عنوان طراحي عامل منطقيزيربناي هوش مصنوعيفلسفه (428 قبل از ميلاد مسيح- تاکنون)رياضيات (800. C- تاکنون)محاسباتمنطقاحتمالاتتئوري پيچيدگيروان شناسي (1879- تاکنون)مهندسي کامپيوتر (1940- تاکنون)زبان‌ شناسي (1975- تاکنون)تاريخچه هوش مصنوعيپيدايش هوش مصنوعياشتياق زودهنگام، آرزوهاي بزرگ (1952-1969)مقداري واقعيت (1966-1974)سيستم‌هاي مبتني بر دانش: کليد قدرت؟ (1969-1979)روش‌هاي ضعيفMYCIN نسبت به DENDRAL دو تفاوت عمده داردAI به يک صنعت تبديل مي‌شود (1980-1988)بازگشت شبکه‌هاي عصبيفصل دوم: عامل‌هاي هوشمندعاملعامل نرم‌افزاريعوامل انسانيحس کردن: گوش، چشم، ديگر ارگان‌هااثرگذاري: دست، پا، بيني، اندام‌هاي ديگرعوامل روباتيکحس کردن: دوربين، يابنده‌هاي مادون قرمزاثرگذاري: موتورعامل‌ها چگونه بايد عمل کنند؟تفاوت ميان منطقي بودن و دانش کل (omniscience)نگاشت ايده‌آل از دنباله‌هاي ادراکي به عملياتساختار عامل‌هاي هوشمندبرنامه‌هاي عاملتشابهات عامل‌هاي هوشمندچرا تنها به پاسخ‌ها نگاه نمي‌کنيمعامل‌هاي واکنشي سادهعامل‌هايي که اثرات دنيا را حفظ مي‌کنندعامل‌هاي هدف گراتفاوت عامل‌هاي واکنشي و هدف‌گراعامل‌هاي سودمندارتباط بين عامل و محيطخواص محيطقابل دسترسي در مقابل غير دسترسيقطعي در برابر غير قطعيپپيزوديک در مقابل غيراپيزوديکايستا در مقابل پوياگسسته در مقابل پيوستهسخت‌ترين حالت در بين حالات موجود براي محيطبرنامه‌هاي محيط فصل سوم: حل مسائل توسط جستجوعامل‌هاي حل مسئله مسائل تک حالته (Single-state)مسائل چند حالته (Multiple-state)مسائل احتمالي (Contingency)مسائل  اکتشافي (Exploration)دانش و انواع مسئلهدنياي مکش (جاروبرقي)مدل‌هاي مختلف براي مسئله جاروبرقيمسائل و راه‌حل‌هاي خوب تعريف شدهاندازه‌گيري کارايي حل مسئلهانتخاب حالات و عملياتانتزاعمسائل نمونهمسائل اسباب‌ بازيCryptarithmetic دنياي مکشمسئله کشيش‌ها و آدمخوارهامسائل دنياي واقعيمسيريابيمسائل فروشنده دوره گرد و تور طرح VISI هدايت رباتخط توليد خودکارجستجو براي راه‌حلتوليد دنباله‌هاي عملفرآيند گسترش حالتاصل جستجوريشه درخت جستجوگره‌هاي برگي درختساختارهاي داده براي درخت‌هاي جستجوتفاوت بين گره‌ها و حالت‌هااستراتژي جستجوجستجوي سطحيجستجوي با هزينه يکسانجستجوي عمقيجستجوي عمقي محدود شدهجستجوي عميق‌کننده تکراريجستجوي دوطرفهمقايسه استراتژي‌هاي جستجواجتناب از حالات تکراريسه راه براي حل مشکل حالات تکراري براي مقابله با افزايش مرتبه و سرريزي فشار کار کامپيوتر وجود داردجستجوي ارضاء محدوديت (Constraint Satisfaction Problem)محدوديت‌ها به گونه‌هاي مختلفي ظاهر مي‌شوندمحدوديت‌هاي يکتا محدوديت‌هاي دودويي محدوديت‌هاي مطلق محدوديت‌هاي اولويت‌دارفصل چهارم: روش‌ هاي جستجو آگاهانهجستجوي بهترينحداقل هزينه تخمين زده شده براي رسيدن به هدف: جستجوي حريصانهويژگي‌هاي جستجوي حريصانهحداقل‌سازي مجموع هزينه مسير: جستجوي کشف‌کنندگي قابل قبولجستجوي A*رفتار جستجوي A*نگاهي گذرا به اثبات کامل و بهينه بودن A*توابع کشف‌کنندهاثر صحت کشف‌کنندگي بر کاراييکشف‌کننده‌ها براي مسائل ارضا محدوديتما حداکثر از سه رنگ (قرمز، آبي، سبز) مي‌توانيم استفاده کنيمجستجوي SMA*SMA*  داراي خواص زير استالگوريتم‌هاي اصلاح تکرارياين الگوريتم‌ها به دو گره اصلي تقسيم مي‌شوند: الگوريتم‌هاي تپه‌نوردي (Hill-climbing)Simulated annealing کاربردها در مسائل ارضا محدوديتفصل پنجم: تئوري بازيبازي‌ها در نقش مسائل جستجودلايلي که محققين قديم، شطرنج را به‌عنوان موضوعي در AI برگزيدندپيچيدگي بازي‌هاعدم قطعيت تصميمات کامل در بازي‌هاي دونفرهيک بازي به طور رسمي مي‌تواند به عنوان نوعي از مسئله جستجو به همراه قسمت‌هاي زير تعريف شودالگوريتم
MINMAX به منظور تعيين استراتژي بهينه براي MAX طراحي شده است و از اين رو
مي‌توان بهترين حرکت را تصميم‌‌گيري کرد. الگوريتم شامل 5 مرحله است:توليد درخت کامل بازي، تمام راه تا مراحل پايانيدرخواست تابع سودمندي براي هر حالت پاياني به منظور بدست آوردن مقدارشاز سودمندي حالات پاياني به منظور تعيين سودمندي گره‌ها يک مرحله بالاتر دردرخت جستجو استفاده کنيد.بررسي مقادير را از گره‌هاي برگي تا ريشه، يک لايه در هر لحظه، ادامه دهيد.احتمالاً مقادير به بالاي درخت مي‌رسند، MAX حرکتي را انتخاب مي‌کند که به بالاترين مقدار منتهي مي‌شود.تصميمات ناقصالگوريتم ميني‌ماکس،  به دو راه تغيير يابدتابع ارزيابيچگونه به طور دقيق کيفيت را مي‌توان اندازه گرفت؟قطع جستجوهرس آلفا- بتاهرس درخت جستجودرخت جستجوي آلفا- بتامزاياي هرس آلفا- بتابازي‌هايي که شامل عنصر شانس هستندارزيابي موقعيت در بازي‌ها با گره‌هاي شانسپيچيدگيفصل ششم: عامل‌هايي که به طور منطقي استدلال مي‌‌کنندمعرفي طراحي پايه‌اي براي يک عامل مبتني بر دانشعامل مبتني بر دانش به موارد زير نياز دارد:چه چيزهايي را بداند؟وضعيت جاري دنيا؟چطور توسط ادراک به خواص ناديده دنيا رجوع کند؟چطور دنيا زمان را مي‌گشايد؟عامل به چيزي مي‌خواهد برسد؟فعاليت‌هايي که در شرايط مختلف انجام مي‌دهد چيست؟پايگاه دانشهر زمان که برنامه دانش صدا زده مي‌شود، دو عمل انجام مي‌شودبه پايگاه دانش گفته مي‌شود (TELL) که چه دريافت کرده است.از پايگاه دانش سؤال مي‌‌شود (ASK) که چه عملي بايد انجام شودمي‌توانيم يک عامل مبتني بر دانش را در سه سطح تعريف کنيمسطح
دانش knowledge level يا سطح epistemological که خلاصه‌ترين سطح است؛
مي‌توانيم عامل را توسط گفتن اين که عامل چه مي‌داند، تعريف ‌نماييمسطح منطقي logical level سطحي است که دانش به صورت جملات رمزگذاري مي‌شود.سطح
پياده سازي Implementation Level سطحي است که در معماري عامل اجرا مي‌شود و
بازنمايي‌هاي فيزيکي از جملات سطح منطقي، در اين سطح وجود دارددنياي WUMPUSبازنمايي، استدلال و منطقزبان بازنمايي دانش متوسط دو خاصيت تعريف مي‌شودتفاوت بين حقايق و بازنمايي‌هاي آن هااستلزامرويه استنتاج مي‌تواند يکي از دو عامل ذيل را انجام دهدبا داشتن پايگاه دانش KB مي‌تواند جملات تازه‌اي از a  توليد کند که مفهوم آن استلزام توسط KB باشد.يا با داشتن يک پايگاه دانش KB و جمله a ديگري، اين رويه مي‌تواند گزارش دهد که a توسط KB مستلزم شده است يا خيرکليد استنتاج صحيحبازنماييمزايا و معايب زبان طبيعيصدق‌پذيرياستنتاج در کامپيوترهامنطق گزاره‌اي: يک منطق بسيار سادهعلائم منطق گزاره‌اي:ثابت هاي منطقي (true, False) علائم گزاره‌اي: Q, Pرابط‌هايپرانتز ()تمام جملات توسط قرار دادن اين علائم با هم و با استفاده از قوانين زير، ساخته ‌مي‌شوند:ثابت هاي منطقي (true, False) خودشان جمله محسوب مي‌شوند.علامات گزاره‌اي نظير Q, P هر کدام به تنهايي يک جمله هستند. پرانتزهاي اطراف يک عبارت، آن عبارت را تبديل به يک جمله واحد مي‌سازند مثل (P ^ Q)يک جمله مي‌تواند توسط ترکيب جملات ساده‌تر با يکي از پنج رابط منطقي ايجاد مي‌شود.مدل‌ها Modelsقوانين استنتاج براي منطق گزاره‌اييکنواييمشکل کند شدن رويه استنتاجفصل هفتم: منطق مرتبه اولمنطق گزاره‌اي منطق مرتبه اول First-Order_logic)اجزايي که در اين منطق وجود دارند:تعريف دقيق هر عنصر به صورت زير استسيمبول هاي ثابت (Constant Symbols)سيمبول هاي گزاره (Predicate Symbols)سيمبول هاي تابع (Function Symbols)ترم‌ها (Terms)جملات اتمي (Atomic sentences)جملات پيچيدهسورها (Quantifires)منطق مرتبه اول دو سور استاندارد داردسور عمومي (Universal Quantification)سور وجودي (Existential)سورهاي لانه‌اي (Nested Quantifiers)تساوي (Equality)سيمبول تساوي توسعه‌ها و تمايزات نگارشي1- منطق مرتبه بالاتر2-1 عبارات تابعي و گزاره‌اي با استفاده از عملگر λ2-2 سور يکتايي2-3 عملگر يکتايي 3- انواع علائماستفاده از منطق مرتبه اولدامنه Kinship اصل موضوعات، تعاريف و قضايادامنه مجموعه‌ها علائم خاص براي مجموعه‌ها، ليست‌ها و محاسباتطرح پرسش و گرفتن پاسخعامل‌هاي منطق براي دنياي Wumpusعامل واکنشي سادهمحدوديت‌هاي عامل‌هاي واکنشي ساده:وجود مسائلي که بايد به عامل از طريق بازنمايي دنيا فهمانده شود.عامل‌هاي واکنشي نمي‌توانند از حلقه‌هاي نامحدود اجتناب ورزند.بازنمايي تغيير در دنيامحاسبه موقعيتاستنتاج خواص پنهاني دنيادو نوع اصلي از قوانين همزمان وجود دارندقوانين Causalقوانين تشخيصي (Diagnostic rules)اولويت بين عملياتسيستم مقدار عملياتيبه سوي يک عامل هدف داراستنتاججستجوبرنامه‌ريزيفصل هشتم: استنتاج در منطق مرتبه اولقوانين استنتاج مربوط به سورهاقوانين استنتاج براي منطق گزاره‌ايModus PonensAnd – EliminationAnd – IntroductionOr – IntroductionResolutionسه قانون استنتاجي جديد1- حذف سور عمومي (Universal Elimination)2- حذف سور وجودي3- (Existential Introduction)Modus Ponens تعميم يافتهفرم Canonicalيکسان‌سازي (Unificaiton)زنجيره‌سازي به جلو و عقب (Forward AND Backward Chaining):زنجيره‌سازي به جلو (forward chaining)زنجيره‌سازي به عقب (Backward Chaining)الگوريتم زنجيره‌سازي به جلوالگوريتم زنجيره‌سازي به عقبکامل بودن CompletenessResolution: يک رويه استنتاج کاملقانون استنتاج resolutionResolution‌تعميم يافته (ترکيبات فصلي)Resolution تعميم يافته (ترکيبات شرطي)فرم‌هاي Canonical براي resolutionتبديل به فرم نرمالرويه‌اي براي تبديل به فرم نرمال1) حذف ترکيب شرطي2) حذف 3) استاندارد کردن متغيرها4) انتقال سورها به سمت چپ5) Skolemize6) توزيع Λ بر ν 7) ترکيبات فصلي و عطفي لانه‌اي مسطح شده8) تبديل ترکيبات فصلي به ترکيب شرطيبرخورد با مسئله تساويدو روش براي انجام اين امر:1) بديهي نمودن تساوي به وسيله ذکر خواص آن2) استفاده از يک قانون استنتاج از يک قانون استنتاجاستراتژي‌هاي Resolution:Unit preference2) مجموعه Support3) Resolution‌ ورودي4) Subsumptionفصل نهم: برنامه‌ريزيتفاوت عامل برنامه‌ريزي با عامل حل مسئله در سه چيز استبازنمايي اهداف، حالات و عملياتيک عامل ساده برنامه‌ريزياز حل مسئله به برنامه‌ريزيعناصر اوليه يک حل مسئله مبتني بر جستجوبازنمايي عملياتبازنمايي حالاتبازنمايي اهدافبازنمايي برنامه‌هااولين ايده کليدي در وراي برنامه‌ريزيدومين ايده کليدي در وراي برنامه‌ريزيسومين ايده کليدي در وراي برنامه‌ريزيفصل دهم: عدم قطعيتمسئله کيفيتبرخورد با دانش غيرقطعيعدم قطعيت و تصميمات عقلانيتئوري سودمنديطراحي براي يک عامل تصميم‌گيري نظري

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

 • جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها رشته مهندسی کامپیوتر

  جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها,جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها ارشد,جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها برای کنکور,جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها کنکور,دانلود جزوه نظریه زبان ها و,دانلود جزوه نظریه زبان ها و ماشین…

 • پاورپوینت زندگی مورچه ها

  انواع مورچه,زندگی مورچه,غذای مورچه,مورچه ها پاورپوینت زندگی مورچه ها رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع زندگی مورچه ها،در قالب ppt  و در 23اسلاید، قابل ویرایش، شامل:ساختمان مورفولوژیکی مورچهوسیله نطق مورچهغذای مورچهراز خواب مورچهانواع مورچهچرخه زندگی مورچهدرسهایی اخلاقی از زندگی…

 • پاورپوینت زمین شناسی مهندسی

  پایان نامه زمین شناسی مهندسی,تحقیق زمین شناسی مهندسی,جزوه زمین شناسی مهندسی,زمین شناسی مهندسی,زمین شناسی مهندسی پیشرفته,زمین شناسی مهندسی عمران,زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک,مقاله زمین شناسی مهندسی دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد زمین شناسی مهندسی،در…

 • تحقیق نظريه اقامه حدود فرضيه نيابت حقيقى از امام مهدى در قضاء

  تحقیق نظريه اقامه حدود فرضيه نيابت حقيقى از امام مهدى در قضاء تحقیق نظريه اقامه حدود فرضيه نيابت حقيقى از امام مهدى در قضاء رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع نظريه اقامه حدود فرضيه نيابت حقيقى از امام مهدى…

 • پاورپوینت مدیریت استخدام نیروی انسانی در روان شناسی مدیریت

  پاورپوینت مدیریت استخدام نیروی انسانی در روان شناسی مدیریت مدیریت استخدام نیروی انسانی در روانشناسی مدیریت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت استخدام نیروی انسانی در روان شناسی مدیریت،در قالب ppt و در 123 اسلاید، قابل ویرایش،…

 • پاورپوینت انسان شناسی فرهنگی

  انسان شناسی فرهنگی,پاورپوینت آماده انسان شناسی فرهنگی,پاورپوینت انسان شناسی فرهنگی,تحقیق انسان شناسی فرهنگی,دانلود پاورپوینت انسان شناسی فرهنگی,دانلود پاورپوینت در مورد انسان شناسی فرهنگی,دانلود تحقیق,دانلود رایگان پاورپوینت انسان شناسی فرهنگی پاورپوینت انسان شناسی فرهنگی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت انسان…

 • تحقیق سرشماری

  word,آمار,پاورپوینت,پایان نامه سرشماری,پروژه در مورد سرشماری,پروژه سرشماری,تحقیق در مورد سرشماری,دانلود تحقیق سرشماری,دانلود رایگان تحقیق سرشماری,رایگان,سرشماری,مقاله در مورد سرشماری,مقاله سرشماری,ورد تحقیق سرشماری رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:مقدمهبا اندکی تفکر می توان متوجه شد که آمار از خانواده به…

 • تحقیق وضعیت و وظیفه زنان مسلمان ورزشکار در مجامع ورزشی

  بررسی زنان مسلمان ورزشکار,پروژه زنان مسلمان ورزشکار,تحقیق تربیت بدنی زنان مسلمان ورزشکار,تحقیق در مورد زنان مسلمان ورزشکار,تحقیق زنان مسلمان ورزشکار,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد زنان مسلمان ورزشکار,دانلود تحقیق زنان مسلمان ورزشکار,مقاله ز تحقیق وضعیت و وظیفه زنان مسلمان ورزشکار…

 • جزوه روانشناسی تربیتی رشته روانشناسی تربیتی

  جزوه روانشناسی تربیتی,جزوه روانشناسی تربیتی ارشد,جزوه روانشناسی تربیتی برای کنکور,جزوه روانشناسی تربیتی کنکور,دانلود جزوه روانشناسی تربیتی,دانلود جزوه روانشناسی تربیتی تحقیق ارشد,دانلود جزوه مکمل روانشناسی تربیتی کنکور جزوه روانشناسی تربیتی رشته روانشناسی تربیتی رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه روانشناسی تربیتی رشته…

 • تحقیق تاريخچه شركت ايران خودرو

  پروژه تاريخچه شركت ايران خودرو,تاريخچه شركت ايران خودرو,تحقیق در مورد تاريخچه شركت ايران خودرو,دانلود تحقیق تاريخچه شركت ايران خودرو,دانلود رایگان تحقیق تاريخچه شركت ايران خودرو,مقاله تاريخچه شركت ايران خودرو,مقاله در مورد تاريخچه شركت ايران خو تحقیق تاريخچه شركت ايران خودرو…

 • تحقیق استانداردهای فضای آمفی تئاتر

  تحقیق استانداردهای فضای آمفی تئاتر رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع استانداردهای فضای آمفی تئاتر،در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:سالن تئاتر را مي توان به سه بخش تقسيم نمود:پذيرش و ورودي، فضاي…

 • پاورپوینت انرژي زمين گرمايي

  انرژی,انواع انرژی,زمین گرمایی پاورپوینت انرژي زمين گرمايي رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  انرژي زمين گرمايي،در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهاولين نيروگاههاي زمين گرماييانواع منابع انژي زمين گرماييانرژي هيدروترمالتخته سنگهاي خشك وداغو....   انرژی زمین…

 • جزوه تایپ شده، رنگی و مصور ترجمه متون و گرامر زبان سوم دبیرستان

  ترجمه دروس زبان 3,جزوه زبان کنکور,جزوه کامل زبان 3 دبیرستان,جزوه کامل زبان انگلیسی3,زبان 3 کنکور,زبان انگلیسی 3 دبیرستان برای کنکور,زبان انگلیسی3 در کنکور,زبان سوم دبیرستان,گرامر زبان انگلیسی3 برای کنکور,گرامر کامل زبان 3 دانلود جزوه تایپ شده، رنگی و مصور ترجمه…

 • پاورپوینت استارت

  پاورپوینت استارت صدای تق تق استارت رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع استارت،در قالب ppt و در 78 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:    وظيفه استارت روشن كردن موتور يامحرك خودرو  موتورمي باشد.    در خودروهای اولیه برای روشن…

 • تحقیق عدل الهي

  تحقیق عدل الهي رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع عدل الهي،در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:موضوعِ عدل الهي وقتي مورد بحث قرار مي گيرد كه مباحث توحيد و نبوت و معاد اثبات…

 • درآمدي بر تحولات نوين اقتصاد اسلامي

  اقتصاد در اسلام,حرمت تسلط اقتصادی,درآمدهای ممنوع در اسلام دانلود درآمدي بر تحولات نوين اقتصاد اسلامي دانلود فایل فهرست مطالب : اسلام و عدالت اقتصادی رابطة حقّ و عدالت شناخت تحلیلی حق حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملّت موانع عدالت…

 • کار تحقیقی در مورد نقش رویه قضایی در حقوق

  بررسی رویه قضایی,پایان نامه حقو ق پیرامون رویه قضایی,پروژه رویه قضایی,تحقیق حقو ق رویه قضایی,تحقیق در مورد رویه قضایی,تحقیق رویه قضایی,دانلود تحقیق حقو ق در مورد رویه قضایی,دانلود تحقیق رویه قضایی,مقاله رویه قضایی کار تحقیقی در مورد نقش رویه قضایی…

 • تحقيق برنامه ريزي استراتژيک براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران

  استراتژي مخازن نفت و گاز,بررسی ذخایر نفت و گاز ایران,برنامه ريزي استراتژيك,برنامه ريزي استراتژيک نفت و گاز,دانلو,مديريت استراتژي,مديريت مخازن نفت,مديريت مخازن نفت و گاز ايران,مدیریت ذخایر گاز ایران,مدیریت ذخایر نفت,نفت و گاز ايران دانلود تحقيق برنامه ريزي استراتژيک براي مديريت…

 • پاورپوینت آناتومی

  آناتومی pdf,آناتومی بدن,آناتومی در جدول,اصطلاحات آناتومی,تعریف آناتومی,دانلود آناتومی,طراحی آناتومی,کتاب آناتومی پاورپوینت آناتومی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت آناتومیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 27بخشی از پاورپوینت:روزانه 5 تا 10 لیتر مایع به حفره پلور انفیلتره می گردد و از طریق عروق…

 • تحقیق موسیقی بومی و رقص‌های محلی

  تحقیق موسیقی بومی و رقص‌های محلی موسیقی بومی و رقص‌های محلی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع موسیقی بومی و رقص‌های محلی،در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل:رقص‌های محلی استان چهار محال و بختیاریرقص‌های محلی…

 • پاورپوینت نشست هماهنگي مديران مراكز رشد واحدهاي فن آوري

  پاورپوینت مراكز رشد واحدهاي فن آوري,پایان نامه مراكز رشد واحدهاي فن آوري,پروژه مراكز رشد واحدهاي فن آوري,تحقیق مراكز رشد واحدهاي فن آوري,مقاله مراكز رشد واحدهاي فن آوري,نشست هماهنگي مديران مراكز رشد واحدهاي فن آوري پاورپوینت نشست هماهنگي مديران مراكز رشد…

 • پاورپوینت درس 7 کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (نواحی صنعتی)

  پاورپوینت درس 7 کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (نواحی صنعتی) کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت درس 7 کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (نواحی صنعتی)،در قالب ppt و در 11 اسلاید، قابل…

 • پاورپوینت صورت سود و زیان و اطلاعات مربوط

  پاورپوینت صورت سود و زیان حسابداری,دانلود پاورپوینت مربوط به سود و زیان در حسابداری,سود و زیان پاورپوینت صورت سود و زیان و اطلاعات مربوط رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  صورت سود و  زیان و اطلاعات مربوط ،در قالب…

 • نقشه ی بخش های شهرستان ماه نشان

  استان,بخش های شهرستان ماه نشان,شیپ فایل بخش های شهرستان ماه نشان,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان ماه نشان,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان ماه نشان,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش…

 • پاورپوینت سنجاب ایرانی و سنجاب بلوچی

  پاورپوینت سنجاب ایرانی و سنجاب بلوچی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع سنجاب ایرانی و سنجاب بلوچی،در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:سنجاب هاسنجاب‌ ايرانی‌، زيرگونه‌ Sciurus anomalus pallescensبه داد سنجاب ایرانی برسیمانقراض سنجاب های ایرانی=…

 • پاورپوینت بررسی متون

  انتخاب عنوان,بررسی متون,پروپوزال,روش نوشتن منابع,مقاله پاورپوینت بررسی متون رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت باموضوع  بررسی متون،در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:اهميت و ضرورت بررسي متونمنابع و متون چيست؟منابع و متون را چگونه پيدا كنيم؟وقتي منابع و…

 • شیر گاز طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  Catia,SOLIDWORKS,پروژه سالیدورک,پروژه کتیا,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی شیر گاز,نقشه های اجرایی شیر گاز طراحی شده در سالیدورک دانلود شیر گاز طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل شیر گاز طراحی…

 • تحقیق مدیریت بازرگانی (بازاریابی بین المللی)

  تحقیق مدیریت بازرگانی (بازاریابی بین المللی) مدیریت بازرگانی (بازاریابی بین المللی) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق مدیریت بازرگانی (بازاریابی بین المللی)، در قالب word قابل ویرایش و در 55 صفحه.توضیحات:مقدمه :هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمت بین کشورهای جهان…

 • تحقیق توصيف حلقات

  تحقیق توصيف حلقات توصيف حلقات رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق توصيف حلقاتقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 15بخشی از متن تحقیق:مقدمهعلم اصول از كاربردي‌ترين علوم در بين علوم است كه بوسيله آن فرد قادر به استخراج احكام…

 • پاورپوینت مروری بر تئوری های مدیریت

  پاورپوینت مروری بر تئوری های مدیریت پاورپوینت مروری بر تئوریهای مدیریت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مروری بر تئوری های مدیریت، در قالب ppt و در 75 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهسیر توسعه مکاتب مدیریتمکتب کلاسیک (رهیافت سنتی)…

 • پاورپوینت نمای آلومینیوم کامپوزیت

  آلومینیوم,ساختار کامپوزیت,کامپوزیت,نما,ورق کامپوزیت پاورپوینت نمای آلومینیوم کامپوزیت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  نمای آلومینیوم کامپوزیت،در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تاریخچهساختارورقهای کامپوزیتتنوع رنگی درمحصولات کامپوزیتخصوصیات منحصر به فرد ورقهای کامپوزیتویژگیهای ورقهای مرکبقابلیت شکل پذیری بالامقایسه…

 • تحقیق متن عربی کل سوره های قرآن کریم

  تحقیق متن عربی کل سوره های قرآن کریم تحقیق متن عربی کل سوره های قرآن کریم رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  متن عربی کل سوره های قرآن کریم،در قالب word و در 286 صفحه، قابل ویرایش، شامل:سورة الفاتحة سورة…

 • پاورپوینت ارزشیابی توصیفی

  پاورپوینت ارزشیابی توصیفی پاورپوینت ارزشیابی توصیفی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع ارزشیابی توصیفی، در قالب pptx و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمه ارزشیابی تعریف ارزشیابی توصیفی اهداف ارزشیابی توصیفی ضرورت تغییر رویکرد ارزشیابی تحصیلی در دوره…

 • تحقیق نزول قرآن

  تحقیق نزول قرآن رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع نزول قرآن،در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:واقعيت تلخ آن است كه زماني، نگارش كتابي در علوم قرآني و مسائلي كه مفسر و طالب…

 • تحقیق ورزش بدمینتون

  بررسی بَدمینتون,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون بَدمینتون,پروژه بَدمینتون,تحقیق بَدمینتون,تحقیق تربیت بدنی بَدمینتون,تحقیق در مورد بَدمینتون,دانلود تحقیق بَدمینتون,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد بَدمینتون,مقاله بَدمینتون تحقیق ورزش بدمینتون رفتن به سایت اصلی فهرست مطالبتاریخچه    1بدمینتون    2آشنایی با ورزش بدمینتون     5ویژگیهای…