تحقیق مفاهيم اصلي و روش هاي استهلاك

تحقیق مفاهيم اصلي و روش هاي استهلاك
مفاهيم اصلي و روشهاي استهلاك

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق مفاهيم اصلي و روش هاي استهلاك قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 235بخشی از متن تحقیق:مفاهيم اصلي و روشهاي استهلاك تعريف استهلاك استهلاك را به كاهش فايده يك قلم يا يك نوع دارايي ثابت بر اثر عواملي چون مرور زمان، فرساي ناشي از كار و نابابي تعريف كرده اند. قانون
تجارت، پايين آمدن ارزش دارايي ثابت را كه در نتيجه استعمال، تغييرات فني و
يا علل ديگر حادث شود موجب استهلاك دانسته است، و در قانون مالياتهاي
مستقيم آن قسمت از دارايي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير
عوامل بدون توجه به تغيير قيمتها تقليل مي يابد قابل استهلاك تشخيص شده
است. ولي مفهوم و تعريف استهلاك در حسابداري دقيق تر و مشخص تر است. در عرف
حسابداري، سرشكن كردن و تخصيص دادن بهاي تمام شده دارايي ثابت را به طريقي
معقول و منظم بر دوره هاي استفاده از آن استهلاك مي نامند. بهاي تمام شده
معمولاً در طول مدت استفاده از دارايي، ثابت مي ماند، بطوري كه در پايان
عمر مفيد دارايي، مجموع اقلامهاي استهلاك دوره هاي استفاده از آن برابر مي
شود بابهاي اوليه منهاي ارزشي كه براي دارايي اسقاط در نظر گرفته شده است.در
تعريف، دو شرط معقول و منظم بودن روش استهلاك كافي تشخيص داده شده است.
مراد از معقول آن است كه روش استهلاك با فوايد حاصل از دارايي در مدت بهره
برداري از آن رابطه داشته باشد و شرط دوم حكايت از اين مي كند كه روش مورد
استفاده از نظم و ترتيبي منطقي برخوردار باشد. بنابر
توضيح بالا، حسابداري استهلاك به روشي اطلاق مي شود كه بر اساس آن بهاي
تمام شده دارايي ثابت، منهاي ارزش اسقاط آن، بر مدتي كه عمر مفيد آن برآورد
مي شود به طريقي معقول و منظم سرشكن شود. به اين تعبير، منظور از هدف
استهلاك، سرشكن كردن و تخصيص بهاي تمام شده است و نه تعيين ارزش دارايي. ماهيت استهلاك بهاي
تمام شده اموال، ماشين آلات و تجهيزات يعني اقلام مختلف دارايي را مي توان
در حكم پيش پرداختي بلند مدت تلقي كرد كه بابت استفاده اي كه در آينده از
آنها خارج خواهد شد قبلاً تاديه و مانند ساير پيش پرداختها ابتدا به عنوان
دارايي قلمداد مي شود و به تدريج كه از عمر مفيد يا عمر اقتصادي مال كاسته
مي گردد استهلاك آن منظمناً به صورت هزينه به عمليات واحد اقتصادي تخصيص مي
يابد. در
صورت سود و زيان استهلاك بر اساس ماهيت و مورد استفاده از مال به يكي از
سه عنوان هزينة فروش، هزينه اداري و يا هزينه ساخت كالاي فروش رفته ارائه
مي شود. در واقع، استهلاك از دو طريق بر صورت سود و زيان اثر مي گذارد: يكي
آن كه مستقيماً به بدهكار حساب هزينه منظور و سبب افزايش آن مي شود مانند
هزينه استهلاك خودروهايي كه مورد استفاده دايره فروش كالا قرار مي گيرد و
طبعاً به شكل هزينه فروش انعكاس پيدا مي كند، ديگر استهلاك ماشين آلات
كارخانه كه به صورت قسمتي از بهاي تمام شده كالا ثبت و پس از فروش كالا به
بدهكار حساب بهاي تمام شده كالاي فروش رفته منظور مي گردد. بديهي است آن
قسمت از استهلاك كه در بهاي كالا فروش نرفته باقي مي ماند مادام كه كالا
موجود است به عنوان دارايي (موجودي كالا) محسوب مي شود. به بيان ديگر، اين
نوع استهلاك يعني استهلاك ماشين آلات توليدي، درآمد دوره مالي را تا آن حد
مي كاهد كه از حساب بهاي كالاي موجود به حساب بهاي تمام شده كالاي فروش
رفته، انتقال يابد. انواع استهلاك در حسابداري استهلاك به دو نوع كلي تقسيم كرده اند: 1
– استهلاك به معناي اعم حكايت از تخصيص بهاي تمام شده داراييها به دوره
هاي مختلف استفاده از آنها مي كند. به اين ترتيب، هزينه استهلاك در مقابل
درآمد هر دورهبه
حساب منظور مي گردد. چون در عمل، اين نوع استهلاك به مراتب بيش از نوع دوم
آن ديده مي شود، تعريفي كه معمولاً براي استهلاك مي آورند ناظر بر اين
مورد است. استهلاك در اين مفهوم، خود به دو گروه زير تقسيم مي شود: الف: استهلاك داراييهاي مشهود يعني داراييهاي كه وجود خارجي دارند مانند اموال، ماشين آلات و تجهيزات. ب: استهلاك داراييهاي نامشهود كه موجوديت مادي ندارند مانند حقوق طبع، اختراع و امتياز. 2
– نوع دوم استهلاك كاهش منابع طبيعي است مانند انواع معادن كه در نتيجه
استخراج از مقدار ذخيره آنها كاسته مي شود و وجه افتراق آن با نوع قبلي در
اين است كه گذشت زمان و كاربرد اموال، ماشين آلات و تجهيزات از ارزش آنها
مي كاهد در حالي كه استهلاك منابع طبيعي با كاهش مقدار (و نه لزوماً كاهش
كيفيت) آنها ملازمه دارد. در
مباحث آينده هر جا اصطلاح استهلاك بدون ذكر نوع آنها بكار برود، مراد
استهلاك داراييهاي مشهود است كه بيش از ساير انواع ديده مي شود. علل استهلاك علل استهلاك را مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد: عوامل فيزيكي عوامل كاربردي 1 – فرسودگي ناشي از استعامل 1 – عدم كفايت 2 – گذشت زمان 2 – نابابي كه تعويض زودرس را هم در بر مي گيرد. 3 – پوسيدگي و زنگ زدگي توجه كنيد كه در بالا، تغيير ارزش دارايي در بازار در زمره علل استهلاك منظور نشده است. عوامل
سه گانه فيزيكي مرتباً بر داراييهاي مشهود اثر مي گذارند و از عمر مفيد
آنها مي كاهند. ولي وقوع دو عاملي كه زير عنوان عوامل كاربردي آمده است
كمتر مورد پيدا مي كند. عدم كفايت از آن ناشي مي شود كه گسترش فعاليت موسسه
اي موجب آن گردد كه وسيله توليد اگر به حداكثر گنجايش هم بكار افتد نتواند
پاسخگوي تقاضا باشد. در واقع، در كار آن نقص و كاهشي از آنچه به هنگام خريد انتظار مي رفت ديده نمي شود ولي اكنون به حد كافي كارآئي ندارد.نابابي
ممكن است به اين علت حادث شود كه پيشرفتهاي تكنولوژي سبب كهنه شدن ماشين
آلات و طرز كار آنها و كاهش و يا از بين رفتن تقاضا براي محصولات و خدمات
گردد. تعويض
زودرس به هنگامي ضرورت مي يابد كه ماشين آلات جديدي ابداع كنند كه خدمات
بهتري عرضه نمايد و سبب انصراف از كاربرد نوع قديمي موجود شود. در
حسابداري استهلاك، كليه عوامل قابل پيش بيني كه موجب محدوديت فايده
اقتصادي دارايي مي گردد مورد بحث واقع مي شود. سرشكن كردن بهاي تمام شده يا
بهاي تحصيل مال بر ادوار مختلف استفاده از آن بر اساس عوامل فيزيكي و
عوامل كاربردي هر دو صورت مي گيرد. ولي بايد گفت در حسابداري استهلاك بدواً
توجه معطوف به عواملي مي شود كه بطور پيوسته و مداوم بر مال اثر مي
گذارند. نسبت به رويدادهاي غيرمترقبه و پيش بيني نشده مانند طوفان، سيل،
تغيير ناگهاني در تقاضاي محصول و از مد افتادگي شديد اموال مي بايد به
ترتيبي خاص عمل كرد. مثلاً پيش آمد آتش سوزي كه منجر به بستن حساب دارايي
سوخته و روزمره صورت مي گيرد و ارتباطي با طرز عمل استهلاك پيدا نمي كند. تنها استهلاك انباشته تا بروز آتش سوزي در تعيين مبلغ خسارت موثر واقع مي شود.همچنين
خط مشي موسسه نسبت به تعمير و نگهداشت اموال بر عمر مفيد آنها اثر مي
گذارد. طبعاً صرفه جويي در تعمير و نگهداشت موقتاً از هزينه مي كاهد ولي
ممكن است عمر مفيد مال را كوتاه كند و مآلاً موجب افزايش هزينه استهلاك
گردد. بر
اموالي كه موقتاً بدون استفاده افتاده اند و يا پيش بيني مي شود كه در
آينده به كار آينده كماكان استهلاك تعلق مي گيرد زيرا عوامل فيزيكي و
كاربردي استهلاك كه سرانجام موجب كاهش فايده اقتصادي آنها مي شود همچنان
تاثير مي گذارند. ارزش
آن دسته از داراييها كه انتظار نمي رود از آنها ديگر بار استفاده شود مي
بايد برابر پيش بيني آنچه از فروش آنها حاصل خواهد گرديد و آن را اصطلاحاً
ارزش خالص بازيافتني مي نامند، تقليل مي يابد. اموال بدون استفاده را مي
يابد در حساب خاصي، جزء داراييها، نگهداري كرد. برآورد استهلاكاهيمت
استهلاك بر حسب نوع موسسه و كميت داراييهاي آن تغيير مي كند. به استثناي
موجودي جنسي، هيچ مورد ديگري در حسابداري يافت نمي شود كه از لحاظ تنوع
نحوه عمل و روشهاي محاسبه، با حسابداري استهلاك برابري نمايد. تنها عامل
پايدار و يكسان در همه احوال، نقطه شروع استهلاك است كه معمولاً بهاي تحصيل
يا بهاي تمام شده دارايي مي باشد.در
محاسبه استهلاك دو نوع برآورد ضرورت پيدا مي كند: يكي عمر مفيد مال و
ديگري ارزش اسقاط آن. افزون بر اين دو، ممكن است پيش بيني هزينه پياده كردن
و برچيدن و يا تعويض كردن مال (كه به هنگام انصراف از كار آن مورد پيدا مي
كند) لازم شود. طرز برآورد اين نوع هزينه ها در موسسات متفاوت، موجب آن مي
گردد كه محاسبه استهلاك بسته به مورد و بر حسب روشي كار بكار مي رود تغير
يابد. هزينه
استهلاك هر دوره مالي از سرشكن بهاي تمام شده (منهاي ارزش اسقطا آن) بدست
مي آيد كه بر حسب فايده اقتصادي كه از كاربرد آن در دوره مالي عايد مي گردد
به عمليات دوره تخصيص مي يابد.متغيرهايي كه در محاسبه هزينه استهلاك هر دوره مي بايد مورد نظر قرار گيرند عبارتند از: 1 – بهاي (تمام شده) واقعي 2 – برآورد ارزش اسقاط 3 – برآورد عمر مفيدبنابراين،
محاسبه استهلاك بستگي پيدا مي كند به يك عامل واقعي و دو عامل برآوري يا
تخميني. ارزش اسقاط عبارت است از مبلغي كه پيش بيني مي شود از فروش مال يا
درتعويض،
به هنگام انصراف از كار آن، عايد شود. در اين برآوررد مي بايد هزينه پياده
كردن و برچيدن مال هم منظور گردد. فرضاً اگر قيمت فروش مال اسقاط آن
2500000 ريال و هزينه پياده كردن و تحويل آن 500000 ريال برآورد شود، ماخذ
استهلاك مي نامند. اغلب در محاسبه ارزش اسقاط صرفنظر مي كنند. در مواردي كه
حاصل فروش اسقاط مال را با هزينه پياده كرد آن برابر تشخيص دهند (كه عملاً
صرفنظر ارزش اسقاط آن صفر مي شود) و يا وقتي مبالغ حاصل از فروش كم و
ناچيز باشد، انصراف از محاسبه ارزش اسقاط را قابل قبول دانسته اند. اين
نكته هم در خور تعمق است كه مبلغي كه بابت ارزش اسقاط مال سالها قبل از
تحقق آن برآورد مي شود از لحاظ نظري مي بايد به ارزش فعلي
آن تنزيل گردد و تقليل يابد تا در محاسبة، هزينه استهلاك، با ساير ارقام
متجانس شود و وقتي چنين عمل كنند در موارد، ارزش فعلي مبلغي كه ممكن است از
فروش مال اسقاط در آينده حاصل شود، اندك و ناچيز جلوه مي كند. در برآورد عمر مفيد مال براي محاسبه استهلاك، شروط و نكاتي به شرح رذير بطور ضمني در نظر گرفته مي شود: 1 – استفاده از مال به وسيله مالك فعلي صورت گيرد.2 – كاربرد مال به صورتي باشد كه به هنگام تحصيل آن منظور بوده است.3 – خط مشي براي تعمير و نگهداشت دارايي در مدت استفاده معين باشد.طبعاً
تعيين هزينه استهلاك هر دوره بستگي به اين دارد كه حدود بهره برداري و
خدمات بالقوه اقتصادي مال براي موسسه مالك آن معلوم شود. در واقع عمر مفيد
بر اساس و در رابطه با از دست رفتن ارزشها و امكانات بالقوه از لحاظ انجام
خدمات تعيين مي گردد. عمر مفيد ممكن است بر حسب يكي از داراييهاي مقياسهاي زير تعيين شود: الف: دوره هايي از زمان مانند تعداد سال يا ماه.ب: جمع محصول قابل توليد بر حسب سال يا ماه. ج: جمع ساعات كاركرد يعني تعداد ساعاتي كه مي توان از دارايي بهره برداري كرد.از لحاظ نظري، تعيين عمر مفيد به ماهيت مال و علل اصلي استهلاك آن بستگي دارد.ثبت استهلاك در مورد استهلاك دارايي، اصول زير به رعايت مي شود: 1 – به هنگام خريد يا تحصيل قلمي از دارايي، آن را به بهاي تمام شده ثبت مي كنند.2
– پس از آن، در مورد آن دسته از داراييها كه عمر معين و محدود دارند، بهاي
تمام شده منهاي استهلاك انباشته تا تاريخ تهيه گزارش مالي، ملاك تعيين
ارزش و درج آن در گزارشهاي مالي قرار مي گيرد و آن را ارزش دفتري يا مانده
مستهلك نشده مي نامند …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مفاهيم اصلي و روشهاي استهلاك تحقیق در مورد مفاهيم اصلي و روشهاي استهلاك دانلود تحقیق مفاهيم اصلي و روشهاي استهلاك دانلود رایگان تحقیق مفاهيم اصلي و روشهاي استهلاك پروژه مفاهيم اصلي و روشهاي استهلاك مقاله مفاهيم اصلي و روشهاي استهلاك تحقیق

 • پاورپوینت بيمه تامين اجتماعي

  بيمه تامين اجتماعي,پاورپوینت آماده بيمه تامين اجتماعي,پاورپوینت بيمه تامين اجتماعي,تحقیق بيمه تامين اجتماعي,دانلود پاورپوینت بيمه تامين اجتماعي,دانلود پاورپوینت در مورد بيمه تامين اجتماعي,دانلود تحقیق,دانلود رایگان پاورپوینت بيمه تامين اجتماعي پاورپوینت بيمه تامين اجتماعي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت بيمه…

 • پاورپوینت آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري

  پاورپوینت آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري،در قالب ppt و در 42 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:گفتار اول : آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري…

 • شیپ فایل کاربری اراضی استان سمنان

  دانلود نقشه کاربری اراضی استان سمنان,شیپ فایل کاربری اراضی استان سمنان,لایه جی آی اس کاربری اراضی استان سمنان,نقشه ی کاربری اراضی استان سمنان دانلود شیپ فایل کاربری اراضی استان سمنان دانلود فایل نقشه ی کاربری اراضی استان سمنان مشخصات سیستم…

 • پاورپوینت بررسی تأثیر رطوبت بر محیط

  اقلیم,پاورپوینت بررسی تأثیر رطوبت بر محیط,تاثیر رطوبت بر ساختمان,تاثیر رطوبت هوا برانسان,تاثیر فشار ناشی از وزش باد در نفوذ باران از ترک های دیوار,راه های نفوذ رطوبت به ساختمان,نفوذ رطوبت از دیوارهای بدون ترک در اثر فشار اسموزی,نفوذآب باران پاورپوینت…

 • پاورپوینت نظريه هاي سازمان و مديريت (سير رهيافت هاي علمي به مديريت)

  انواع نظریه های مدیریت,بررسی اجمالی سیر تحول نظریه های علم مدیریت,جدیدترین نظریه های مدیریت,خلاصه مکاتب مدیریت,سیر تحول نظریه های مدیریت,مکاتب و نظریه های مدیریت,نظریه های مدیریت pdf,نظریه های نوین مدیریت ppt پاورپوینت نظريه هاي سازمان و مديريت (سير رهيافت هاي…

 • پژوهش مدیریت سود

  پژوهش مدیریت سود رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پژوهش با موضوع مدیریت سود،در قالب doc و در 41 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:مقدمهحاکمیت شرکتی متشکل از وظایف و فرآیندهایی است که برای نظارت و تاثیرگذاری بر اقدامات مدیریت شرکت ایجاد…

 • پاورپوینت اصول مديريت آموزشي

  پاورپوینت اصول مديريت آموزشي مبانی و اصول مدیریت آموزشی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اصول مديريت آموزشي،در قالب ppt و در 44 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:انواع مكاتب مديريتنظريه مديريت علمينظریه مدیریت اداری یا اصول گرایان وظایف مدیریت…

 • پاورپوینت Surgical Instrumentation

  پاورپوینت Surgical Instrumentation ابزارهای جراحی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع Surgical Instrumentation،در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:Instructional ObjectivesSurgical InstrumentsHandheld InstrumentsHandheld CompositionCleaning and DecontaminationStaining and CorrosionStaining and CorrosionEndoscopic EquipmentPowered Equipmentو ...بخشی از متن پاورپوینت:At…

 • تحقیق مكانيك سنگ در معدن سنگ تزئيني بيرجند

  تحقیق معدن سنگ,تحقیق معدن سنگ بیرجند,تحقیق مكانيك سنگ,تحقیق مکانیک سنگ در معدن,تحقیق مهندسی معدن,دانلود تحقیق مکانیک سنگ در معدن,معدن سنگ تزئيني بيرجند,مقاله مهندسی معدن,مكانيك سنگ,مکانیک سنگ در معدن دانلود تحقیق مكانيك سنگ در معدن سنگ تزئيني بيرجند دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • پاورپوینت Tramadol

  Tramadol,پاورپوینت پاورپوینت Tramadol رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع Tramadol،در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مكانيسم اثر فارماكوكينتيككاربردهاي بالينيبعضي از موارد مصرف ترامادول نحوه مصرفنحوه مصرف در نارسايي كليه عوارض جانبي موارد احتياط و منع مصرف دارو تداخلات داروييتحمل، وابستگي و…

 • تحقيق اصول تئوری جایگاه مرکزی و اثرات تفریحات جهانگردی

  اثرات تفریحات جهانگردی,اصول تئوری,تئوري جايگاه مركزي,تحقیق توریسم,تحقیق جهانگردی,تحقیق گردشگری,توريسم,جایگاه مرکزی توریسم,جهانگردي,جهانگردی تفريحات,دانلود تحقیق,گردشگري دانلود تحقيق اصول تئوری جایگاه مرکزی و اثرات تفریحات جهانگردی دانلود فایل چکیده: ابتکارات و مقدمات تفریحات جهانگردی می تواند کمک کند به اساس صادرات اکثر جوامع…

 • تحقیق دعانویسی

  تحقیق دعانویسی دعانویسی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع دعانویسی،در قالب word و در 132 صفحه، قابل ویرایش، شامل:بیان مسألهروش تحقیقمشکلات تحقیقجادوگری و پیدایش آنجادو و تعریف آنسحر و جادوگری در لغتسحر در اصطلاحواژه‌های مترادف با سحرکهانتطلسماتشعبده عزایمانواع…

 • پاورپوینت آشنایی با سایت الکسا

  Alexa,آمار سایت,ارائه اطلاعات بر روی آرشیو اینترنتی,الکسا چگونه کار می کند,پاورپوینت آشنایی با سایت الکسا,تحقیق سایت الکسا,چند راه برای افزایش رتبه د,سایت الکسا,گردآوری اطلاعات کاربردی وب,مسیر کاربردی اعضای الکسا,مهمترین اطلاعات برای الکسا پاورپوینت آشنایی با سایت الکسا رفتن به سایت…

 • طرح توجیهی تأسيس درمانگاه

  امکان سنجی تأسيس درمانگاه,برآورد هزینه تأسيس درمانگاه,تأسيس درمانگاه,دانلود طرح توجیهی تأسيس درمانگاه,راه اندازی درمانگاه,طرح توجیهی تأسيس درمانگاه,طرح کارآفرینی تأسيس درمانگاه,طرح کسب و کار تأسيس درمانگاه,کارآفرینی تأسيس درمانگاه دانلود طرح توجیهی تأسيس درمانگاه دانلود فایل دانلود طرح توجیهی در مورد تأسيس…

 • تحقیق انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی

  پایان نامه پیر,پروژه بين المللی شدن حقوق کيفری,تحقیق بين المللی شدن حقوق کيفری,تحقیق در مورد بين المللی شدن حقوق کيفری,حقوق جزایی,دانلود تحقیق بين المللی شدن حقوق کيفری,کار تحقیقی بين المللی شدن حقوق کيفری,مقاله بين المللی شدن حقوق کيفری تحقیق انگاره…

 • پاورپوینت آموزش درس سیزده کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی (زیستگاه)

  پاورپوینت درس 13 علوم چهارم ابتدایی,پاورپوینت درس سیزده علوم چهارم ابتدایی,پاورپوینت درس سیزدهم علوم چهارم ابتدایی,دانلود پاورپوینت درس سیزده علوم چهارم ابتدایی,درس 13 علوم چهارم ابتدایی,درس سیزده علوم چهارم ابتدایی,درس سیزدهم علوم چهارم ابتدایی دانلود پاورپوینت آموزش درس سیزده کتاب…

 • نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان آران و بیدگل (واقع در استان اصفهان)

  استان اصفهان,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان آران و بیدگل,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان آران…

 • تحقيق ماهواره و فرکانسهای مخابراتی

  الكترونيك,تحقيق برق,تحقيق ماهواره,فركانس,فركانس ماهواره,فركانسهاي مخابراتي,ماهواره و فركانسهاي مخابراتي,مخابرات دانلود تحقيق ماهواره و فرکانسهای مخابراتی دانلود فایل ماهواره و فرکانسهای مخابراتیلايه أنيوسفر در فركانس حدود 30 مگا هرتز به صورت شفاف عمل مي كند. علائم ارسالي بر روي اين فركانس مستقيما…

 • پاورپوینت ساختارگرایان در مدیریت و تئوری های مدیریت پیشرفته

  تئوری های مدیریت پیشرفته,تئوری های مدیریت پیشرفته pdf,تئوری های مدیریت پیشرفته ppt,تئوری های مدیریت پیشرفته حسن رنگریز,تئوری های مدیریت پیشرفته رابینز,تحقیق تئوری های مدیریت پیشرفته,ساختارگرایان در مدیریت,ساختارگرایی در مدیریت پاورپوینت ساختارگرایان در مدیریت و تئوری های مدیریت پیشرفته رفتن به…

 • تحقیق هنر عکاسی

  پایان نامه تصویرسازی,پایان نامه عکاسی,پروژه آماده عکاسی,پروژه عکاسی,تاریخچه تصویرسازی,تحقیق تصویرسازی,تحقیق عكاسي در ايران,تحقیق عكاسي در جهان,تحقیق عکاسی,تحقیق هنر عکاسی,تكنيك هاي تصويرسازي,عکاسی,مقاله عکاسی,هنر عکاسی دانلود تحقیق هنر عکاسی دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع هنر عکاسی،در قالب docx و در 13…

 • جزوه 333 نکته مهم خلاصه کتاب اقتصاد خرد (دکتر محسن نظری)

  اقتصاد خرد,اقتصاد خرد دکتر محسن نظری,اقتصاد خرد دکتر نظری,اقتصاد خرد محسن نظری,جزوه اقتصاد خرد نظری,دانلود جزوه اقتصاد خرد محسن نظری,دانلود جزوه اقتصاد خرد نظری,دانلود کتاب اقتصاد خرد محسن نظری,کتاب اقتصاد خرد نظری دانلود جزوه 333 نکته مهم خلاصه کتاب اقتصاد…

 • تحقیق معرفي سيستم آمارهاي مالي دولت GFS

  تحقیق معرفي سيستم آمارهاي مالي دولت GFS معرفي سيستم آمارهاي مالي دولت GFS رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق معرفي سيستم آمارهاي مالي دولت GFSقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 30 بخشی از متن تحقیق:خصوصيات سيستم GFS:1- شفافيت…

 • پاورپوینت بررسی نقش ریزگردها در آلودگی هوا

  بررسی نقش ریزگردها در آلودگی هوا,پاورپوینت نقش ریزگردها در آلودگی هوا,تحقیق مقابله با ریزگردها,تحقیق نقش ریزگردها در آلودگی هوا,راههای مقابله با ریزگردها,مقابله با ریزگردها,مقاله مقا,مقاله نقش ریزگردها در آلودگی هوا,نقش ریزگردها در آلودگی هوا دانلود پاورپوینت بررسی نقش ریزگردها در…

 • تحقیق بررسي رابطه بين روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقيت

  تحقیق بررسي رابطه بين روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقيت تحقیق رشد و پرورش خلاقيت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بين روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقيت،در قالب word و در…

 • پکیج کامل جزوه به همراه ویدئوهای سرعت متوسط و لحظه ای، حرکت یکنواخت، شتاب متوسط و لحظه ای

  جزوه جزوه فیزیک 2 نظام قدیم,جزوه حرکت شناسی,جزوه سینماتیک,جزوه فیزیک 2 تجربی,جزوه فیزیک 2 ریاضی,جزوه فیزیک 2 نظام قدیم,جزوه معادله حرکت,دانلود جزوه فیزیک 2 تجربی,دانلود جزوه فیزیک 2 ریاضی,فیزیک 2 تجربی,فیزیک 2 ریاضی پکیج کامل جزوه به همراه ویدئوهای سرعت…

 • تحقيق روند ثبت اسناد در دفتر املاك

  تحقيق روند ثبت اسناد در دفتر املاك,ترتيب تنظيم دفاتر,ثبت اسناد در دفتر,دفتر املاك,روند ثبت اسناد,سير تاريخي ثبت,مراجعه به دفاتر ثبت دانلود تحقيق روند ثبت اسناد در دفتر املاك دانلود فایل -تعريف : مراد از حقوق ثبت اسناد و املاك مجموع قوانين…

 • تحقیق دوران شيرخوارگي و کودکي پيامبر(ص)

  تحقیق دوران شيرخوارگي و کودکي پيامبر(ص) رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : دوران شيرخوارگي وکودکي پيامبر(ص)،قالبندی : Wordتعداد صفحات : 37بخشی از متن تحقیق : گويند پيامبر (ص) فقط سه روز – يا به نقلي هفت روز- از…

 • تحقیق سنگ تراشي

  تحقیق,سنگتراشي تحقیق سنگ تراشي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع سنگ تراشي،در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش، شامل:سنگ تراشي‌ در ايران‌ كالبد هخامنشيان بر سينه كوهسنگ مزارهاي ايرانکوروش کبیر    تحقیق سنگتراشي

 • تحقیق غيبت امام زمان (ع) و نائب آن حضرت

  تحقیق غيبت امام زمان (ع) و نائب آن حضرت غيبت امام زمان و نائب آن حضرت رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق غيبت امام زمان (ع) و نائب آن حضرتقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 26بخشی از متن…

 • تحقیق مشخصه اعتیاد

  اعتیاد,اعتیاد جوانان,مراحل اعتیاد,مشخصه اعتیاد,مواد مخدر تحقیق مشخصه اعتیاد رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مشخصه اعتیاد،در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش، شامل:رفتار بي ارادهكمبود اردادهشانه خالي كردن از قبول مسووليتجايگزيني براي عادت هاي ناپسندتمايل به عادات…

 • تحقیق قرآن بيان كننده حقوق خالق و مخلوق

  تحقیق قرآن بيان كننده حقوق خالق و مخلوق تحقیق قرآن بيان كننده حقوق خالق و مخلوق رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  قرآن بيان كننده حقوق خالق و مخلوق،در قالب word و در 76 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پيشگفتار نمونه آيات…

 • پاورپوینت اختلالات و بهداشت رواني كودك

  پاورپوینت اختلالات و بهداشت رواني كودك اختلالات و بهداشت رواني كودك رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اختلالات و بهداشت رواني كودك،در قالب pptx و در 85 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:سلامت روان چیست؟بهداشت رواني كودكروش‌هاي مختلف تربيت فرزندفرزندپروری…

 • تحقیق مبدل های حرارتی و اصول طراحی آ نها

  تحقیق مبدل های حرارتی و اصول طراحی آ نها مبدلهای حرارتی واصول طراحی آنها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مبدل های حرارتی و اصول طراحی آن ها،در قالب word و در 152 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پيشگفتار 3دسته بندی…

 • تحقیق جنگ جهانی دوم

  تحقیق جنگ جهانی دوم جنگ جهانی دوم رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق جنگ جهانی دومقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 17بخشی از متن تحقیق:جنگ جهانی دوم يکی از بزرگترين و پرهزينه ترين جنگ های مسلحانه در جهان…

 • پاورپوینت نظریه شخصیت رابرت کلونینگر

  پاورپوینت نظریه شخصیت رابرت کلونینگر پاورپوینت نظریه شخصیت رابرت کلونینگر رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه شخصیت رابرت کلونینگر،در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:صفات، سنخ یا سرشت مستقلنظریه رابرت کلونینگرابعاد سرشتیابعاد منشبخشی از…