تحقیق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تحقیق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 657بخشی از متن تحقیق:فصل اولبسترسازي براي رشد سريع اقتصاديماده 1به
منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه
چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل
دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم
كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد
“حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت” اقدامهاي زير را معمول دارد:الف:
از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول
شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايران تحت عنوان “حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت” نگهداري مي‌شود. ب:
معادل مانده “حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام موضوع ماده (60)
“قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات
دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطايي از محل موجودي حساب ياد شده در
ابتداي سال 1384 از طريق شبكه بانكي به “حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد
نفت” واريز مي‌گردد.ج: استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين
مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به
ارقام جدول شماره (8) اين قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل
ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارايي‌هاي مالي مجاز خواهد بود. در
چنين صورتي، دولت مي‌تواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره
ارزي پرداخت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به حساب درآمد عمومي دولت واريز
مي‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين كسري ناشي از عوايد
غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است.د: به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر
معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و
تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرحهاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني،
كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و…)، فناوري و اطلاعات و
خدمات فني- مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد
وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي
ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد. هـ:
حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي
در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا به صورت ارزي،‌ ريالي جهت
سرمايه‌گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با
هدف توسعه صادرات انجام مي‌‌شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي
قرار گيرد. اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد. و: استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفآ در قالب بودجه‌هاي سنواتي مجاز خواهد بود.ز:
آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور،
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل
از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.ماده 2به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي در طي سالهاي برنامه:الف:
دولت مكلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزينه‌اي‌ تأمين‌ شده‌ از‌ محل درآمدهاي
غير نفتي دولت را به‌گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم،
اعتبارات هزينه‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير
درآمدهاي غير نفتي تأمين گردد. ب: تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي ممنوع مي‌باشد.ماده 3به
منظور به حداكثر رساندن بهره‌وري از منابع تجديد ناپذير انرژي، شكل‌دهي
مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه‌سازي و ارتقاي فناوري در
توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف كننده انرژي و برقراري عدالت
اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل
عمومي و عملياتي كردن سياستهاي مستقيم جبراني اقدامهاي ذيل را از ابتداي
برنامه چهارم به اجرا گذارد:الف: نسبت به قيمت‌گذاري نفت كوره، نفت گاز
و بنزين بر مبناي قيمتهاي عمده فروشي خليج فارس، اقدام كرده و از محل
منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد: 1- كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب پذير. 2- مقاوم‌سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه‌سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي.
3- كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي (درون شهري و برون شهري،
راه‌آهن و جاده‌اي)، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز
طبيعي فشرده با قيمتهاي يارانه‌اي به حمل و نقل عمومي درون شهري. 4- كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و تجهيز شبكه فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور.
5- اجراي طرحهاي بهينه‌سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل،
تجهيزات كارخانجات و سامانه‌هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و
آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوري‌هاي كم مصرف.تبصره 1- نفت گاز براي تأمين آب بخش كشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانه‌اي به صورت سهميه‌اي عرضه خواهد شد.تبصره
2- در مورد مصرف نفت گاز ماشين‌آلات بخش كشاورزي، هر ساله معادل يارانه
مربوطه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي‌گيرد تا بر اساس آيين‌نامه‌اي
كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به
تصويب هيئت وزيران مي‌رسد در اختيار بخش كشاورزي قرار گيرد.ب: قيمت گاز طبيعي براي صنايع بر مبناي كمترين سطح قيمت آن در صنايع كشورهاي همجوار، توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين مي‌شود.ج: در انرژي برق از خانوارهاي كم مصرف حمايت صورت گيرد.تبصره- عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند الف اين ماده) خواهد بود.د: آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.ماده 4برقراري
هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم يا غير
مستقيم) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است
براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون
در طي سالهاي اين برنامه ممنوع مي‌باشد.ماده 5به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي كمي مربوط به ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم اين قانون):الف:
تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مكلف‌اند در تدوين اسناد ملي، بخشي،
استاني و ويژه سهم ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را
تعيين كرده و الزامات و راه‌كارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور
از يك اقتصادي نهاده محور به يك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهاي
زير مشخص نمايند به طوري كه سهم بهره‌وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص
داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم درصد (3/31%) برسد: 1- هدف‌گذاريهاي
هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص گردد به طوري كه متوسط
رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به مقادير حداقل 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.
2- سهم رشد بهره‌وري كل عوامل و اهداف بهره‌وري نيروي كار، سرمايه بخشها و
زيربخشهاي كشور براساس همكاري دستگاه‌هاي اجرايي كشور و انجمنهاي علمي و
صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌گردد.ب:
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد
دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه شاخصهاي بهره‌وري و رتبه‌بندي دستگاه‌هاي
اجرايي اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه‌هاي
سنواتي را با توجه به برآوردهاي مربوط به ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد و
همچنين ميزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات و
عملكرد مديران و مسئولين را براساس ارزيابي بهره‌وري متمركز نمايد.ج:
به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدمات دولتي و غيردولتي و در
راستاي ارتقاي بهره‌وري با رويكرد ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات و تحقق
راهبردهاي بهره‌وري در برنامه، به‌دولت اجازه داده مي‌شود جايزه ملي
بهره‌وري را با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي
بهره‌وري ايران طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره‌ور در سطوح مختلف
اهدا نمايد.د: آيين‌نامه اجرايي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي
مؤثر در سنجش بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي، به پيشنهاد سازمان مديريت و
برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.ماده 6در چارچوب
سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصي‌سازي و توانمندسازي بخش غير
دولتي در توسعه كشور به دولت اجازه داده مي‌شود:از همه روشهاي
امكان‌پذير، اعم از مقررات ‌زدايي، واگذاري مديريت (نظير اجاره، پيمانكاري
عمومي و پيمان مديريت) و مالكيت (نظير اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا
بخشي از سهام، واگذاري اموال) تجزيه به منظور واگذاري، انحلال و ادغام
شركتها استفاده شود.ماده 7به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از
امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهايي
كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري
شركتهايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي،
به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان
شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و
معاملاتي، تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين
مربوط و جابه‌جايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي‌هاي
شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:الف:
كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال
دوم برنامه از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي
ذي‌ربط محول مي‌گردد. ب: شركتهاي دولتي صرفاً در قالب شركتهاي
مادرتخصصي و شركتهاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي
در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اين‌گونه شركتها از نظر سياستها
و برنامه‌هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوطه خواهند
بود.تبصره 1- تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي
مجاز است و تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه
درصد (50%) است به شركت دولتي ممنوع است.تبصره 2- مشاركت و
سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي
بيمه در ساير شركتهاي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيئت وزيران است.تبصره
3- شركتهايي كه سهم دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد
(50%) است، غيردولتي بوده و مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي
نمي‌باشند.تبصره 4- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع
اجراي برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
كشور، شركتهايي كه ماهيت حاكميتي دارند، به شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت
داده و به دستگاه اجرايي مرتبط منتقل نمايد.تبصره 5- شركتهاي دولتي كه
تا ابتداي سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت
امور اقتصادي و دارايي راكد و غير فعال بوده‌اند، اجازه شروع فعاليت
ندارند و منحل اعلام مي‌شوند.تبصره 6- دولت موظف است تا پايان سال اول
برنامه كليه دفاتر و شعب شركتهاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل
نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان
مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.ج:
شركتهاي دولتي كه با تصويب هيئت وزيران مشمول واگذاري به بخش غير دولتي
مي‌شوند صرفاً طي مدت تعيين شده در هيئت واگذاري براي واگذاري مشمول مقررات
حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره
مي‌شوند.د: ادامه فعاليت شركتهاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است: 1- فعاليت آنها انحصاري باشد. 2- بخش غيردولتي انگيزه‌اي براي فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد.هـ:
تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع تبصره (4) بند (ب) اين ماده با رعايت
حقوق مكتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين‌نامه‌اي خواهد
بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.و: نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.ز:
حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي (به استثناي شركتهايي كه رياست مجمع
آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصاد و دارايي يا سازمان
مالكيت شركتهاي دولتي كه به‌استناد اين قانون زيرنظر رئيس‌جمهور تشكيل
خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال شود، دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه
اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل
سازمان مذكور از رديفهاي متمركز در اختيار رئيس جمهور تأمين مي‌گردد. كليه
شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا
داراي قانون خاص هستند مشمول اين بند مي‌باشند.تبصره – اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.ح:
شركتهاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در آنها
مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در شركتهاي مادر تخصصي
بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذي‌ربط و تأييد هيئت عالي واگذاري به تصويب
هيئت وزيران خواهد رسيد.ط: دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه،
نسبت به اصلاح ساختار و سودآوري شركتهاي دولتي كه به استناد صورتهاي مالي
سال اول برنامه زيان‌ده هستند اقدام و درغير اين صورت آنها را منحل كند.ي:
در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها،
شركتها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌هاي موضوع ماده
(160) اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده
است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد سازمان
مديريت و برنامه‌ريزي كشور با هيئت وزيران مي‌باشد.تبصره- هيئت دولت
موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه كليه بانكها و شركتهاي دولتي
موضوع اين بند را بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به
نحوي اصلاح نمايد كه اختيارات و چگونگي انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل
و بازرسان با رعايت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب سال 24/12/1347 همسان گردد.ك:
مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد كليه شركتهاي دولتي از
جمله شركتهايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و شركتهاي تابعه و
وابسته به آنها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح
نام است نافذ بوده و در صورتي كه تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها مطابق
ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجديد ارزيابي قابل اعمال در حسابهاي
مربوط مي‌باشد و شركتهايي كه تجديد ارزيابي آنها در دوران برنامه سوم توسعه
ميسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه براي يك بار
طبق مفاد ماده فوق‌الذكر نسبت به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت خود اقدام
نمايند.ل: مقررات (آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغي‌الاثر است.م:
دولت موظف است منابع لازم جهت اجراي بخش انرژي‌هاي نو موضوع ماده (62)
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 را از محل بند (الف)
ماده (3) برنامه تأمين نمايد.ن: به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به
واگذاري مالكيت املاك، تأسيسات، ماشين‌آلات و هرگونه مالكيت مربوط به
تأسيسات آب و فاضلاب كه در اختيار و تصرف شركتهاي آب و فاضلابي است كه قبل
يا بعد از تشكيل شركتهاي مذكور ايجاد و در اختيار و تصرف آنها قرار گرفته
يا خواهد گرفت به شركتها اقدام نمايد. در اين خصوص شركتهاي آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقي گرديده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 10/12/1351 در مورد آنها قابل اجرا است.س: كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.ماده 8وجوه
حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران به نام خزانه‌داري كل كشور، متمركز و به حسابهاي مربوط منتقل
مي‌گردد:الف: معادل بيست درصد (20%) به عنوان علي‌الحساب ماليات بر
عملكرد شركت مادر تخصصي ذي‌ربط يا شركتهاي تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومي
كشور).ب: معادل ده درصد (10%) به عنوان علي‌الحساب سود سهم دولت در شركت مادر تخصصي ذي‌ربط (حساب درآمد عمومي كشور).ج: معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شركت مادر تخصصي ذي‌ربط براي موارد ذيل: 1- پرداخت ديون شركت مادر تخصصي به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و خزانه‌داري كل كشور). 2- آماده‌سازي، بهسازي و اصلاح ساختار شركتهاي دولتي براي واگذاري. 3- كمك به تأمين هزينه‌هاي تعديل نيروي انساني و آموزشهاي فني و حرفه‌اي (مهارتي) كاركنان شركتهاي قابل واگذاري. 4- كمك به توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي در قالب بودجه‌هاي سنواتي. 5- تكميل طرحهاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در چارچوب بودجه مصوب.تبصره
1- تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) بايستي به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.تبصره
2- تفاوت قيمت دفتري سهام و بهاي فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و
زيان همان سال شركت مادر تخصصي ذي‌ربط (يا شركتهاي تحت پوشش آن) منظور
مي‌گردد.ماده 9مواد (10)، (12) الي ( 18) و (20) الي (27) ”قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب
17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.ماده 10در واگذاري سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزامي است:الف: امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.ب: در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.ج: موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.د: به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نينجامد.هــ: به استفاده از مديريت سالم منجر شده و ادارة امور را بهبود بخشد.و: حتي‌المقدور به توسعه مشاركت عمومي منجر شود.ماده 12به
منظور هماهنگي، نظارت و كنترل فرايند واگذاري و حسن اجراي مقررات اين
قانون «هيئت عالي واگذاري» به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل
مي‌گردد. دبيرخانه هيئت در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر خواهد شد.ماده 13هيئت عالي واگذاري مركب از هفت نفر به شرح زير است:الف: وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس هيئت)ب: رئيس سازمان برنامه و بودجهج: رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايراند: وزير وزارتخانه ذي‌ربطهـ: وزير دادگستريو: نمايندگان كميسيونهاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلسماده 14وظايف و اختيارات هيئت عالي واگذاري به شرح زير است:الف:
تأييد فهرست اسامي شركتهاي قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامي
مزبور از سوي وزارتخانه ذي‌ربط و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي و ارائه
آن به هيئت وزيران جهت تصويب، متضمن برنامه زمانبندي مورد نظر و مشخص، حسب
مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعيت بازار.ب: تهيه برنامه سالانه
فروش، انحلال يا ادغام شركتها در چارچوب مصوبات هيئت وزيران و تدوين و
تبيين سياستها و خط‌مشي‌هاي اجرايي لازم.ج: نظارت بر فرايند واگذاري و
ارائه گزارشهاي نظارتي شش‌ماهه به رئيس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، شامل
تجزيه و تحليلها، بررسي نقاط قوت و ضعف و بازخوردهاي فرايند و راهكارهاي
پيش برنده.د: سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي – تبليغاتي براي امر واگذاري.هـ: پيشنهاد آيين‌نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام در موارد ضروري به هيئت وزيران.و: اعمال شيوه‌هاي قيمت‌گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران در چارچوب آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران.ز: تصويب دستورالعملهاي مربوط به اولويتهاي فروش سهام شركتهاي قابل واگذاري، حسب پيشنهاد دبيرخانه.ح: تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام و قرارداد واگذاري.ط: تصويب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و يا كالاي موضوع ماده (18) اين قانون، بنا به پيشنهاد دبيرخانه.ي: تصويب ضوابط، ظرفيت و اعتبار، تعهد و تضمين، به منظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام، حسب پيشنهاد دبيرخانه.تبصره-
در موارد خاص كه به دليل مشكلات ساختار مالي و نيروي انساني يا جذب فناوري
و سرمايه امكان فروش از طريق بورس يا مزايده نباشد، فروش از طريق مذاكره
مطابق آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب
هيئت وزيران خواهد رسيد انجام مي‌گردد.وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است موارد فوق را قبل از مذاكره از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند.ماده 15دولت
موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي نسبت
به تشكيل يك سازمان خصوصي‌سازي اقدام نمايد. سهام آن دسته از شركتهايي كه
توسط هيئت عالي واگذاري تعيين تكليف شده و روش فروش و برنامه زمانبندي
واگذاري آنها مشخص شده است از طرف شركتهاي مادر تخصصي به منظور طي مراحل
واگذاري به اين سازمان وكالتاً ارائه خواهد شد.آيين‌نامه اجرايي اين
ماده و تغييرات اساسنامه سازمان مذكور ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ تصويب
اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه
به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.تبصره- مسئوليت فروش و تعيين قيمت
پايه سهام شركتهايي كه بر اساس مصوبه هيئت عالي واگذاري و تصويب هيئت
وزيران در ليست فروش قرار مي‌گيرد از زمان تصويب هيئت وزيران بر عهده وزارت
امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.شركتهاي مادر تخصصي ذي‌ربط مكلف‌اند حداكثر ظرف دو ماه اطلاعات مالي و مدارك مورد نياز را به سازمان خصوصي‌سازي تسليم نمايند.ماده 16به
كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، سهام ترجيحي اعطا مي‌گردد،
همچنين دولت مي‌تواند به سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در
ازاي مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار كند …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي تحقیق در مورد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي دانلود تحقیق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي دانلود رایگان تحقیق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي پروژه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي مقاله قانون برنامه چهارم تو

 • تحقيق پورت موازي، پورت سريال و پورت USB

  پورت سريال,پورت سريال و پورت USB,پورت موازي,پورت يو اس پي,تحقيق,تحقيق پورت موازي,تحقيق كامپيوتر,دانلود تحقيق,كار تحقيقي,يو اس پي دانلود تحقيق پورت موازي، پورت سريال و پورت USB دانلود فایل پورت موازی در زمان اتصال يک چاپگر به کامپيوتر از پورت موازی استفاده…

 • تحقیق محراب، میل ها و مناره ها در معماری اسلامی

  تحقیق محراب، میل ها و مناره ها در معماری اسلامی محراب در معماری اسلامی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع محراب، میل ها و مناره ها در معماری اسلامی،در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتعاریفتاریخچهمناره…

 • پلان مسكوني 2 طبقه

  پلان مسكوني 2 طبقه دانلود پلان مسكوني 2 طبقه دانلود فایل پلان مسكوني 2 طبقه   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پلان مسكوني 2 طبقه

 • تحقیق اگر هدف تربیت است، تنبیه بدنی چرا؟

  بررسی تربیت,پایان نامه پیرامون تربیت,پایان نامه تربیت,پایان نامه در مورد تربیت,پروژه تربیت,تحقیق تربیت,تحقیق در مورد تربیت,دانلود پایان نامه تربیت,دانلود تحقیق تربیت,دانلود مقاله تربیت,مقاله تربیت,مقاله در مورد تربیت دانلود تحقیق اگر هدف تربیت است، تنبیه بدنی چرا؟ دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • سوالات آزمون دکترای 92 ژئوتکنیک

  آزمون دکترای خاک و پی,آزمون دکترای ژئوتکنیک,دانلود نمونه سوالات آزمون دکترای ژئوتکنیک,سوالات آزمون دکترای خاک و پی,سوالات آزمون دکترای ژئوتکنیک,نمون سوال آزمون دکترای ژئوتکنیک,نمونه سوال آزمون دکترای عمران دانلود سوالات آزمون دکترای 92 ژئوتکنیک دانلود فایل دانلود سوالات آزمون دکترای…

 • طرح توجیهی احداث کارخانه گچ

  امکان سنجی احداث کارخانه گچ,برآورد هزینه احداث کارخانه گچ,دانلود طرح توجیهی احداث کارخانه گچ,طرح توجیهی احداث کارخانه گچ,طرح توجیهی پیرامون کارخانه گچ,طرح کارآفرینی احداث کارخانه گچ,طرح کسب و کار احداث کارخانه گچ,کارآفرینی احداث کارخانه گچ دانلود طرح توجیهی احداث کارخانه…

 • تحقیق طراحي و ساخت كارت صوت ISA

  تحقیق طراحي و ساخت كارت صوت ISA رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع طراحي و ساخت كارت صوت ISA،در قالب word و در 58 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پيش‌ گفتارمقدمه‌ اي بر باس ISA ISA BUSمقدمه‌ اي بر كارت…

 • تحقیق بررسی فرصت های پیش آمده بعد از توافق هسته‌ ای

  بررسی فرصت های پیش آمده,بعد از توافق هسته ای,تحقیق توافق هسته‌ ای,توافق هسته‌ ای,توافق هسته‌ ای انجام شد,توافق هسته‌ ای ایران,توافق هسته‌ ای چیست,دانلود مقاله توافق هسته‌ ای,فرصت های پیش آمده بعد از توافق هسته‌ ای,مقاله توافق هسته‌ ای دانلود…

 • پاورپوینت جزوه درسی فیزیک پایه 2 (براساس جلد سوم کتاب فیزیک هالیدی)

  جزوه آموزشی فیزیک پایه 2 ,جزوه درسی فیزیک پایه 2,جزوه درسی فیزیک پایه 2 ,جزوه درسی فیزیک عمومی 2,جزوه رایگان درسی فیزیک پ,دانلود جزوه درسی فیزیک پایه 2,دانلود جزوه درسی فیزیک پایه 2 ,دانلود رایگان جزوه درسی فیزیک پایه 2…

 • پاورپوینت بررسی استراتژی شرکت ایسر

  Acer,استراتژی شرکت ایسر,بررسی استراتژی شرکت ایسر,پاورپوینت بررسی استراتژی شرکت ایسر,تحلیل استراتژی شرکت ایسر,دانلود رایگان پاورپوینت بررسی استراتژی شرکت ایسر,رشد شرکت ایسر,شرکت ایسر,مدل ها,مقاله استراتژی شرکت ایسر,نتایج ساختار جدید ایسر پاورپوینت بررسی استراتژی شرکت ایسر رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان:…

 • ریخته گری چدن خاکستری

  پاورپوینت ریخته گری,پاورپوینت ریخته گری چدن,پاورپوینت ریخته گری چدن های خاکستری,پایان نامه ریخته گری,تحقیق ریخته گری,تحقیق ریخته گری چدن,تحقیق ریخته گری چدن های خاکستری,ریخته گری چدن,ریخته گری چدن های خاکستری,مقاله ریخته گری دانلود ریخته گری چدن خاکستری دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني

  آمار وضعیت تحصیلی دانش آموزان,آمار وضعیت تحصیلی دانش آموزان رشته ادبیات,آمار وضعیت تحصیلی دانش آموزان علوم انسانی,بررسي وضعیت تحصیلی دانش آموزان,پروژه آمار وضعیت تحصیلی دانش آموزان,مقايسه وضعيت تحصيلي دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني دانلود تحقیق بررسي و مقايسه…

 • تحقیق مديريت اصلاح الگوي مصرف و راه كارهاي كنترل مصرف در بخش كشاورزي و آب

  پایان نامه مديريت اصلاح الگوي مصرف,تحقیق مديريت اصلاح الگوي مصرف,راهكارهاي كنترل مصرف در بخش كشاورزي,مديريت اصلاح الگوي مصرف,مديريت اصلاح الگوي مصرف و راه كارهاي كنترل مصرف در بخش كشاورزي و آب,مقاله مديريت اصلاح الگوي مصرف دانلود تحقیق مديريت اصلاح الگوي…

 • فیلم آموزش کامل درس ششم عربی پایه هشتم با عنوان فی السفر (در سفر)

  جزوه عربی کنکور,جزوه کامل عربی هشتم,جزوه کامل عربی هشتم رایگان,جزوه کامل عربی یازدهم دبیرستان,دانلود جزوه کامل عربی هشتم,دانلود فیلم آموزشی عربی هشتم,عربی دوم دبیرستان برای کنکور,فیلم آموزشی عربی هشتم,قواعد عربی 2 برای کنکور دانلود فیلم آموزش کامل درس ششم عربی…

 • تحقیق روشهاي مطالعه و يادگيري

  تحقیق روشهاي مطالعه و يادگيري تحقیق روشهاي مطالعه و يادگيري رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق روشهاي مطالعه و يادگيريقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 23بخشی از متن تحقیق:روشهاي مطالعه و يادگيريميزان علاقه به مطالعه ويادگيري دراولين سالهاي…

 • تحقیق تکنولوژي توليد ماکاروني

  پایان نامه پیرامون توليد ماکاروني,پایان نامه رشته صنایع غذایی,پروژه توليد ماکاروني,تحقیق پیرامون توليد ماکاروني,تحقیق توليد ماکاروني,تحقیق در مورد توليد ماکاروني,دانلود مقاله توليد ماکاروني دانلود تحقیق تکنولوژي توليد ماکاروني دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع تکنولوژي توليد ماکاروني،در قالب word و…

 • پاورپوینت 60 قانون جهانی موفقیت

  120 قانون جهانی موفقیت,30 قانون جهانی موفقیت,60 قانون جهانی موفقیت,پاورپوینت قانون جهانی موفقیت,قانون جهانی موفقیت,قانون جهانی موفقیت برایان تریسی,قوانین جهانی م,قوانین جهانی موفقیت,قوانین جهانی موفقیت برایان تریسی,قوانین جهانی موفقیت دانلود دانلود پاورپوینت 60 قانون جهانی موفقیت دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی

  پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی کتاب مبانی مدیریت استیفن پی رابینز و دیوید ای دی سنزو رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی…

 • شیپ فایل زمین شناسی استان آذربایجان شرقی

  شیپ فایل زمین شناسی آذربایجان شرقی,شیپ فایل زمین شناسی استان آذربایجان شرقی,شیپ فایل سازندهای آذربایجان شرقی,نقشه زمین شناسی آذربایجان شرقی,نقشه زمین شناسی استان آذربایجان شرقی,نقشه سازندهای آذربایجان شرقی,نقشه لیتولوژی آذربایجان شرقی دانلود شیپ فایل زمین شناسی استان آذربایجان شرقی دانلود…

 • تحقیق بررسی اختلالات یادگیری (گروه بندی، سبب شناسی، راهبردها و روش های آموزشی و توان بخشی)

  تحقیق بررسی اختلالات یادگیری (گروه بندی، سبب شناسی، راهبردها و روش های آموزشی و توان بخشی) رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع بررسي اختلالات يادگيري (گروه بندي، سبب شناسي، راهبردها و روش هاي آموزش و توان بخشي)،در قالب…

 • تحقيق مفاهیم ویژوال بیسیک

  Visual Basic,برنامه نويسي,برنامه نويسي ويژوال,تحقيق كامپيوتر,دانلود تحقيق,كار تحقيقي كامپيوتر,نوشتن برنامه,ويژوال بيسيك دانلود تحقيق مفاهیم ویژوال بیسیک دانلود فایل ویژوال بیسیک به شما این امکان رو می ده که یک برنامه تحت ویندوز رو، تنها با کشیدن و انداختن چند کنترل…

 • پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری حسابداری 1 ولک و همکاران ترجمه کرمی و تاجیک

  پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری حسابداری 1 ولک و همکاران ترجمه کرمی و تاجیک کتاب تئوری حسابداری یک ولک رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری حسابداری 1 تألیف ولک و همکاران ترجمه کرمی و تاجیک با…

 • تحقیق بررسي نظام پاسخگوئي مبتني بر عملکرد در بيمارستان حضرت رسول سال 1382

  تحقیق بررسي نظام پاسخگوئي مبتني بر عملکرد در بيمارستان حضرت رسول سال 1382 نظام پاسخگوئي مبتني بر عملکرد در بيمارستان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسي نظام پاسخگوئي مبتني بر عملکرد در بيمارستان حضرت رسول سال 1382،در قالب…

 • بسته آموزشی میدان های مغناطیسی ناشی از سیم مستقیم، پیچه و سیملوله (فیزیک 3- فیزیک پایه یازدهم)

  جزوه فیزیک 3 تجربی,جزوه فیزیک 3 ریاضی,جزوه فیزیک پایه 11,جزوه فیزیک پایه یازدهم,جزوه فیزیک سوم تجربی,جزوه فیزیک سوم ریاضی,فیزیک 3 تجربی,فیزیک 3 ریاضی,فیزیک پایه 11,فیزیک پایه یازدهم,فیزیک سوم تجربی,فیزیک سوم ریاضی,میدان مغناطیسی بسته آموزشی میدان های مغناطیسی ناشی از سیم…

 • تحقیق ادبيات معاصر

  ادبيات معاصر,ادبيات معاصر افغانستان,ادبيات معاصر ایران,ادبيات معاصر عرب,ادبيات معاصر کشور,پایان نامه ادبيات معاصر,پروژه ادبيات معاصر,پروژه در مورد ادبيات معاص,تحقیق ادبيات معاصر,تحقیق در مورد ادبيات معاصر,مقاله ادبيات معاصر,مقاله در مورد ادبيات معاصر دانلود تحقیق ادبيات معاصر دانلود فایل دانلود تحقیق در…

 • تحقیق جامعیت قرآن از نگاه احاديث

  تحقیق جامعیت قرآن از نگاه احاديث رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : جامعیت قرآن از نگاه احاديث،قالبندی : Wordتعداد صفحات : 22بخشی از متن تحقیق : مقدمه بحث در مورد جامعيّت قرآن، از ديرباز تاكنون مورد توجه مفسّران…

 • جزوه آموزشی کار با نرم افزار اکسل (آموزش مهارت چهارم ICDL- صفحه گسترده)

  جزوه آموزشی کار با نرم افزار اکسل (آموزش مهارت چهارم ICDL- صفحه گسترده) رفتن به سايت اصلي دانلود جزوه آموزشی کار با نرم افزار اکسل (آموزش مهارت چهارم ICDL- صفحه گسترده)،در قالب pdf و در 28 صفحه، شامل:کاربرد نرم افزارباز…

 • جزوه آموزشی روش نصف کردن پروژه محاسبه عددی با متلب به همراه فایل متلب

  پروژه MATLAB,پروژه متلب,پروژه محاسبات عددی,پروژه محاسبات عددی متلب,پروژه محاسبه عددی با متلب,دانلود پروژه MATLAB,دانلود پروژه محاسبه عددی,دانلود کد روش نصف کردن در متلب,روش نصف کردن پروژه محاسبه عددی با متلب,کد روش نصف کردن در متلب دانلود جزوه آموزشی روش نصف…

 • تحقیق مباني علم جغرافيا

  پایان نامه,پروژه در مورد مباني علم جغرافيا,پروژه مباني علم جغرافيا,تحقیق در مورد مباني علم جغرافيا,دانلود تحقیق مباني علم جغرافيا,دانلود رایگان تحقیق مباني علم جغرافيا,مباني علم جغرافيا,مقاله در مورد مباني علم جغرافيا,مقاله مباني علم جغرافيا تحقیق مباني علم جغرافيا رفتن به…

 • پاورپوینت آموزش درس دوّم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

  پاورپوینت آموزش درس دوّم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش درس دوّم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی،در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش.توضیحات:پاورپوینت آموزش درس دوّم کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی…

 • تحقیق کم آبی و تأثیرات آن در استان هرمزگان

  تحقیق کم آبی و تأثیرات آن در استان هرمزگان راههای مقابله با بحران کم آبی رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع کم آبی و تأثیرات در استان هرمزگان،در قالب doc و در 16 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن…

 • تحقيق بررسي تفاوتهاي نسل جديد و قديم

  تحقيق,تحقيقي علوم اجتماعي,تفاوتهاي نسل جديد و قديم,دانلود تحقيق,علوم اجتماعي,كار تحقيقي,نسل جديد,نسل قديم دانلود تحقيق بررسي تفاوتهاي نسل جديد و قديم دانلود فایل در مورد تفاوت هاي ارزشي نسل قديم و نسل جديد مي توان اظهار داشت كه اصولا وجود تفاوت…

 • تحقیق خشم و کنترل خشم

  تحقیق خشم و کنترل خشم رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع خشم و کنترل خشم،در قالب doc و در 28 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:خشم و عصبانیت احساسی است که میزان آن را تحریک خفیف و احساس رنجش…

 • تحقیق مروري بر RUP و قابليت‌هاي آن در توليد نرم‌افزار

  Rational Unified Process,RUP,UML,Unified Modeling LanguageU فرايند يكپارچه رشنال,تحقیق در موردفرايند يكپارچه رشنال,تحقیق فرايند يكپارچه رشنال,دانلود تحقیق در مورد فرايند يكپارچه رشنال,دانلود تحقیق فرايند يكپارچه رشنال,فرايند يكپارچه رشنال تحقیق مروري بر RUP و قابليت‌هاي آن در توليد نرم‌افزار رفتن به سایت…

 • پاورپوینت حدود آزادی فردی از دیدگاه اسلام و حکومت اسلامی

  پاورپوینت حدود آزادی فردی از دیدگاه اسلام و حکومت اسلامی آزادي‌هاي فردي رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع حدود آزادی فردی از دیدگاه اسلام و حکومت اسلامی،در قالب pptx و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهاعلاميه منسجم حقوق…