خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن

اركان خسارت معنوي در حقوق ايران,اركان خسارت معنوي در حقوق فرانسه,جبران خسارت معنوي,خسارت معنوي,خسارت معنوي در حقوق اسلام,خسارت معنوي ناشي از جرم,دانلود مقاله خسارت معنوي,ضرر در حقوق,مطالعه ت,مطالعه تطبيقي اركان خسارت معنوي,مقاله خسارت معنوي
دانلود خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن

دانلود فایل

دانلود مقاله با موضوع خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی و کیفری آن- مطالعه تطبيقي حقوق ايران و فرانسه،در قالب word و در 278 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه 1بخش اول: کلیات 5فصل اول: مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی 6مبحث اول: معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی 71-1-1- معنی لغوی خسارت 71-1-2- معنی اصطلاحی خسارت 91-1-3- انواع تقسیمات خسارت و معیار آن 11الف- خسارت ناشی از نقض قرارداد 12ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع 13ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم 131-1-4- ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی 161-1-5- تعریف خسارت معنوی 181-1-6- تقسیمات خسارت معنوی 221-1-7- پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن 241-1-8- پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران 261-1-9- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه 26مبحث دوم: ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن 271-2-1- وجود ضرر 271-2-2- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع 291-2-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود 311-2-4- دفاع مشروع 311-2-5- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار 321-2-6- اجبار 331-2-7- اضطرار 341-2-8- اجرای حق 341-2-9- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی 35الف- خسارت باید قطعی و مسلم باشد 35ب- خسارت باید مستقیم باشد 37ج – خسارت باید جبران نشده باشد 39د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد 41مبحث سوم: مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی 421-3-1- نظریه تقصیر 421-3-2- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر 451-3-3- نظریه خطر 451-3-4- ایرادها به نظریه خطر 461-3-5- نظریه تضمین حق 471-3-6- نظریه مختلط 481-3-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعهایران و فرانسه 491-3-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر 49فصل دوم: مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌هایحقوقی فرانسه 51مبحث اول: خسارت معنوی در حقوق اسلام 522-1-1- مستندات و مدارک قاعده لاضرر 522-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی 562-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی 572-1-4- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی 582-1-5- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی 652-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی 662-1-7- قاعده اتلاف و تسبیب 692-1-8- وجوه افتراق و اشتراک، اتلاف و مباشرت و تسبیب 702-1-9- قاعده غرور 722-1-10- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی 74مبحث دوم: مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی 762-2-1-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق 762-2-2- پیشینه‌ی تاریخی دیه 772-2-3- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی 792-2-4- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه 81مبحث سوم: تعزیر و جبران خسارت معنوی 832-3-1- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه 842-3-2- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی 852-3-3- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی 872-3-4- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض وخسارت ناشی از سب 88مبحث چهارم: قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی 902-4-1- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه 902-4-2- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی 912-4-3- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه 922-4-4- ماهیت حد قذف و احکام قذف 932-4-5- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی 942-4-6- ایلاء و خسارت معنوی 95مبحث پنجم: دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی 962-5-1- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی 962-5-2- نظریه مالی 972-5-3- نظریه امکان جبران خسارت مالی 97مبحث ششم: خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه 992-6-1- اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی 992-6-2- اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی 105بخش دوم: جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن 110فصل سوم: مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی 111مبحث اول: جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه 1123-1-1- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی 1123-1-2- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی 1193-1-3- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی 1253-1-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری 1293-1-5- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی 1323-1-6- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری 1323-1-7- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی 1363-1-8- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی 146مبحث دوم: مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات 1493-2-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات 1493-2-2- توهین به مقدسات در مطبوعات 1533-2-3- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات 1553-2-4- خسارت معنوی در رسانه‌ها 1563-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر 156مبحث سوم: مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی 1583-3-1- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده 1583-3-2- تجاوز به حق مخترع 1643-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتی 1673-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی 1693-3-5- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه 1703-3-6- خسارت تأخیر تأدیه 1713-3-7- بازداشت قانونی 1743-3-8- لطمه به عواطف و احساسات 1783-3-9- غصب نام خانوادگی 1813-3- 10- سلب آزادی 1833-3-11- به هم زدن وصلت 186مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور 1893-4-1- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها 1913-4-2-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها 192مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی 1943-5-1- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی 1953-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست 197الف ) تقصیر سرپرست 198ب) عدم تقصیر سرپرست 199فصل چهارم: روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن 203مبحث اول: راههای جبران انواع خسارت معنوی 2044-1-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی 2044-1-2- انواع جبران خسارت معنوی 2064-1-3- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی 2074-1-4- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل 2104-1-5- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی 2174-1-6- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی 218مبحث دوم: نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی 2194-2-1- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد 2194-2-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت 2214-2-3- ملاک زمان ارزیابی 2224-2-4- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب 2244-2-5- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی 2274-2-6- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی 231مبحث سوم: مطالبه‌ی خسارت معنوی 2354-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی 2354-3-2- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده 2414-3-3- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی 2414-3-4- نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه 2424-3-5- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت 2434-3-6- نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه 2444-3-7- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث 2464-3-8- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او 2474-3-9- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی 249مبحث چهارم: اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی 2514-4-1- اسباب معافیت 2524-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده 2544-4-3- تقصیر زیان دیده 2554-4-4- رضایت زیان دیده 257نتیجه‌گیری و پیشنهاد 2605-1- نتیجه‌گیری 2615-2- پیشنهادات 2641- فهرست منابع 266الف – کتب فارسی 266ب – پایان نامه‌های فارسی 269ج – قوانین 270د – نشریات فارسی 2702 – کتب عربی 2713 – منابع لاتین 276الف – کتب فرانسه 276چکیده انگلیسی

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
اركان خسارت معنوي در حقوق ايران اركان خسارت معنوي در حقوق فرانسه مطالعه تطبيقي اركان خسارت معنوي خسارت معنوي خسارت معنوي ناشي از جرم ضرر در حقوق مقاله خسارت معنوي دانلود مقاله خسارت معنوي خسارت معنوي در حقوق اسلام جبران خسارت معنوي مطالعه ت

 • تحقیق ضرورت نماز در نگاه اسلامی

  تحقیق ضرورت نماز در نگاه اسلامی رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : ضرورت نماز در نگاه اسلامی،قالبندی : wordتعداد صفحات : 21بخشی از متن تحقیق : عبادت فطري بشريت است فطرتاً هرموجودي كه لباس هستي پوشيده به ازكتم…

 • مقاله ترجمه شده کنترل الکترومغناطیس جدایش جریان

  دانلود مقاله ترجمه شده الکترومغناطیس,دانلود مقاله ترجمه شده الکترونیک,دانلود مقاله ترجمه شده برق,مقاله ترجمه شده الکترومغناطیس,مقاله ترجمه شده الکترونیک,مقاله ترجمه شده برق,مقاله رایگان ترجمه شده الکترومغناطیس دانلود مقاله ترجمه شده کنترل الکترومغناطیس جدایش جریان دانلود فایل دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان کنترل الکترومغناطیس…

 • روش های جستجو در انواع منابع اطلاعاتی جهانی

  اسلاید,اطلاعاتی,انواع,پاورپوینت,جستجو,جهانی,روش,منابع دانلود روش های جستجو در انواع منابع اطلاعاتی جهانی دانلود فایل روش های جستجو در انواع منابع اطلاعاتی جهانی در قالب پاورپوینت و در 16 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: روش جستجو…

 • THE COMPLETE BOOK OF INTELLIGENCE TESTS

  BOOK,COMPLETE,INTELLIGENCE,TESTS,THE دانلود THE COMPLETE BOOK OF INTELLIGENCE TESTS دانلود فایل کتابي بسيار جامع در خصوص تحليل و چگونگي پاسخ به سوالات تست هوش   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: THE COMPLETE BOOK INTELLIGENCE TESTS

 • پاورپوینت بررسی معماری مجتمع مسکونی عرفان

  پاورپوینت معماری مجتمع مسکونی,پایان نامه معماری مجتمع مسکونی,تحقیق معماری مجتمع مسکونی,معماری مجتمع مسکونی,معماری مجتمع مسکونی vm,معماری مجتمع مسکونی زیتون اصفهان,معماری مجتمع مسکونی نیاوران,مقاله معماری مجتمع مسکونی دانلود پاورپوینت بررسی معماری مجتمع مسکونی عرفان دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدی

  پاورپوینت خلاصه کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدي،در قالب ppt و در 272…

 • بررسی انواع عیوب ریخته گری در قطعات آلومینیومی ریختگی تحت فشار (HPDC)

  بررسی انواع عیوب ریخته گری,پاورپوینت بررسی انواع عیوب ریخته گری,پاورپوینت دایکاست,پاورپوینت ریختگی تحت فشار,پاورپوینت ریخته گری,پاورپوینت قطعات آلومینیومی ریختگی تحت فشار,دایکاست,ریختگی تحت فشار,ریخته گری تحت فشار,قطعات آلومینیومی ریختگی تحت فشار دانلود بررسی انواع عیوب ریخته گری در قطعات آلومینیومی ریختگی…

 • ترجمه مقاله تورم چیست و چگونه به وجود می‌آید؟، به همراه اصل مقاله

  Happen,Inflation,ارائه,به وجود آمدن,پروژه,تحقیق,ترجمه,تورم,جزوه,چگونه,چیست,خرید,دانشجویی,دانشگاهی,فروش,گزارش,مقاله,مهندسی دانلود ترجمه مقاله تورم چیست و چگونه به وجود می‌آید؟، به همراه اصل مقاله دانلود فایل ترجمه مقاله تورم چیست و چگونه به وجود می‌آید؟، به همراه اصل مقاله مقاله ترجمه شده با عنوان تورم چیست و…

 • تحقیقی درباره ی "هایکو (نوعی سبک شعری)"

  تحقیق آماده هایکو,تحقیقی درباره هایکو,قواعد نوشتن هایکو,کتب فارسی با موضوع هایکو,معروف ترین هایکوسرایان تاریخ ادبیات ژاپن,مقدمه ای درباره هایکو,هایکو,هایکوی سنتی,هایکوی مدرن دانلود تحقیقی درباره ی "هایکو (نوعی سبک شعری)" دانلود فایل فهرست مطالب مقدمه و تعریف: 3 تاریخچه: 4 معروف…

 • تحقیق تحليل محتوا

  انتخاب قواعد شمارش,تحقیق تحلیل محتوا,تحلیل محتوا تحقیق تحليل محتوا رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  تحليل محتوا،در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:روش تحليل در ميان روش هاي تحقيق به عنوان يك روش ارزشمند…

 • شرکت های حسابداری

  تحقیق در مورد شرکت های حسابداری,تحقیق شرکت های حسابداری,حسابداری شرکت های تعاونی,شرکت های تجاری سهامی,شرکت های حسابداری,شرکت های حسابداری بازرگانی,مقاله در مورد شرکت های حسابداری,مقاله شرکت های حسابداری دانلود شرکت های حسابداری دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد شرکت های…

 • تحقیق اشتیاق کارکنان و اشتیاق شغلی

  تحقیق اشتیاق کارکنان و اشتیاق شغلی رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع اشتیاق کارکنان و اشتیاق شغلی،در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:در طی سا لهای اخیر، مطالعه و تحقیق در زمینۀ  روانشناسی مثبت…

 • امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه شهریور 93

  آزمون امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,دانلود آزمون امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,دانلود امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,نمونه سوالات امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان دانلود امتحان نهایی…

 • پاورپوینت تقویت اراده

  تحقیق تقویت اراده,تقویت اراده,تقویت اراده pdf,تقویت اراده با قران,تقویت اراده برای ترک اعتیاد,تقویت اراده برای درس خواندن,تقویت اراده برای کاهش وزن,تقویت اراده برای لاغر شدن,تقویت اراده برای لاغری,تقویت اراده در اسلام,تقویت اراده درس خواندن,مقاله تقو دانلود پاورپوینت تقویت اراده دانلود…

 • تحقيق بررسی و شناخت صنایع دستی و صنايع دستي استان فارس

  بررسي و شناخت صنايع دستي,پایان نامه صنايع دستي,تاریخچه هنرهای دستی فارس,تحقيق رشته هنر,تحقیق صنايع دستي,شناخت صنایع دستی استان فارس,صنايع دستي,صنايع دستي استان فارس,صنايع دستي سراز,مقاله صنايع دستي,هنر دستی در فارس دانلود تحقيق بررسی و شناخت صنایع دستی و صنايع دستي…

 • تحقیق سیستم کلی شبکه های مخابرات نوری و مخابرات خانگی

  پاورپوینت شبکه های مخابرات خانگی,تحقیق شبکه های مخابرات خانگی,تحقیق شبکه های مخابرات نوری,دانلود کتاب شبکه های مخابرات نوری,شبکه های مخابرات خانگی,شبکه های مخابرات نوری,شبکه های مخابرات نوری بی سیم,مقاله شبکه های مخابرات خانگی دانلود تحقیق سیستم کلی شبکه های مخابرات…

 • پاورپوینت تصفيه بيولوژيكي فاضلابها و پسابهاي صنعتي

  پاورپوینت تصفيه بيولوژيكي فاضلابها و پسابهاي صنعتي رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع تصفيه بيولوژيكي فاضلابها و پسابهاي صنعتي،در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:1- ملاک های میزان آلودگی پساب ها و فاضلاب…

 • نمونه سمپل اتومبیل در اتوکد

  بلوک آماده اتوموبیل در اتوکد,بلوک اتوموبیل جهت اتوکد,دانلود بلوک آماده اتوموبیل در اتوکد,دانلود بلوک اتوموبیل جهت اتوکد,دانلود سمپل آماده اتوموبیل,دانلود نمونه سمپل اتوموبیل در اتوکد,سمپل آماده,سمپل آماده اتوموبیل,نمونه سمپل اتوموبیل در اتوکد دانلود نمونه سمپل اتومبیل در اتوکد دانلود فایل…

 • پاورپوینت بررسی نقش هندسی در معماری مساجد

  بررسی نقش هندسی در معماری مساجد,تحقیق معماری مساجد,تحقیق هندسه در معماری مساجد,تحقیق هندسه معماری مساجد,معماری مساجد,نقش هندسه در معماری مساجد,نقش هندسی در معماری مساجد,هندسه در معماری مساجد,هندسه معماری مساجد دانلود پاورپوینت بررسی نقش هندسی در معماری مساجد دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت بودجه های انعطاف پذیر، انحرافات و کنترل مدیریت (همراه با مثالهای تشریحی)

  پاورپوینت بودجه های انعطاف پذیر، انحرافات و کنترل مدیریت (همراه با مثالهای تشریحی) پاورپوینت بودجه جامع و حسابداری سنجش مسئولیت رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت بودجه های انعطاف پذیر، انحرافات و کنترل مدیریت (همراه با مثالهای تشریحی)تعداد اسلاید:…

 • پاورپوینت بانک تسویه بین المللی

  آشنایی با بانک تسویه بین المللی,بانک تسویه بین المللی,بانک تسویه بین المللی pdf,بانک تسویه بین المللی ppt,پاورپوینت بانک تسویه بین المللی,پایان نامه بانک تسویه بین المللی,تحقیق بانک تسویه بین المللی,مقاله بانک تسویه بین المللی دانلود پاورپوینت بانک تسویه بین المللی…

 • تحقیق چارچوب آناليز عملياتي براي آموزش سازماندهي و آمادگي مركز عملياتهاي اضطراري

  آمادگي,آموزش,آناليز,اضطراري,براي,تحقیق,چارچوب,سازماندهي,عملياتهاي,عملياتي,مركز تحقیق چارچوب آناليز عملياتي براي آموزش سازماندهي و آمادگي مركز عملياتهاي اضطراري رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع چارچوب آناليز عملياتي براي آموزش سازماندهي و آمادگي مركز عملياتهاي اضطراري ،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش،…

 • تحقيق كليات طرح و ساخت سدهاي خاكي

  اجرای سد,اجرای سدهای خاکی,اجزای سد خاکی,انواع سدها,انواع سدهای خاکی,روش اجرای سد,روش اجرای سد خاکی,روش ساخت سد,روش ساخت سد خاکی,ساخت سد خاکی,ساخت سدهای خاکی,سد خاکی,سدهای خاکی,طراحی سد خاکی,طراحی سدهای خاکی,طرح سدهای خاکی دانلود تحقيق كليات طرح و ساخت سدهاي خاكي دانلود…

 • تحقیق آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری

  پایان نامه پیرامون رشوه,پروژه رشوه,تحقیق در مورد رشوه,تحقیق رشوه,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی رشوه,دانلود تحقیق رشوه,مقاله رشوه تحقیق آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام…

 • پاورپوینت آموزش انواع میگو

  آشنایی با انواع میگو,انواع میگو,انواع میگو پلو,انواع میگو در ایران,انواع میگو سوخاری,پاورپوینت انواع میگو,پاورپوینت میگو,پایان نامه انواع میگو,پایان نامه میگو,تحقیق انواع میگو,تحقیق میگو,معرفی انواع میگو,مقاله انواع میگو,مقاله میگو,میگو دانلود پاورپوینت آموزش انواع میگو دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت مالی1 تالیف دکتر مهدی تقوی

  ارزش زمانی پول,اوراق بهادار,بودجه بندی,بورس,مدیریت مالی پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت مالی1 تالیف دکتر مهدی تقوی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع خلاصه کتاب مدیریت مالی1 تالیفدکتر مهدی تقوی،در قالب ppt و در 92 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول:کلیاتفصل دوم:ارزش…

 • پاورپوینت مدیریت تعارض و مذاکره

  انواع تعارض,پاورپوینت مدیریت تعارض و مذاکره,پیامدهای تعارض,تعریف تعارض,دیدگاههای تعارض,سطوح تعارض در سازمان,مدیریت تعارض,مدیریت تعارض و مذاکره,مدیریت تعارض و مذاکره pdf,مدیریت تعارض و مذاکره دکتر رضاییان,مدیریت تعارض و مذاکره علی رضائیان دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض و مذاکره دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

 • دانلود گزارش کارآموزی کاشی سازی سپهر

  خرید گزارش کارآموزی کاشی سازی سپهر,خرید گزارش کارورزی,دانلود پروژه کارآم,دانلود کارآموزی کاشی سازی سپهر,دانلود گزارش کار کاشی سازی سپهر,دانلود گزارش کارآموزی کاشی سازی سپهر,کارآموزی کاشی سازی سپهر,کارورزی کاشی سازی سپهر,گزارش کارآموزی کاشی سازی سپهر دانلود دانلود گزارش کارآموزی کاشی سازی…

 • تحقیق اشتباه و مسئولیت کیفری

  تحقیق اشتباه و مسئولیت کیفری رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع اشتباه و مسئولیت کیفری،در قالب word و در 41 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:اشتباه3)    مفهوم لغویواژه اشتباه در کتب لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی…

 • تحقیق بتن چیست؟ (معماری)

  بتن چیست؟,بتن چیست؟ (معماری),تحقیق بتن چیست؟,دانلود بتن چیست؟,دانلود بتن چیست؟ رشته معماری,دانلود تحقیق بتن چیست؟ تحقیق بتن چیست؟ (معماری) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق بتن چیست؟ (معماری)،در قالب word قابل ویرایش و در 50 صفحه .توضیحات:بتن در مفهوم بسیار وسیع…

 • پاورپوینت مدیریت کارراهه

  آشنایی با مدیریت کارراهه,پاورپوینت مدیریت کارراهه,پایان نامه مدیریت کارراهه,تحقیق مدیریت کارراهه,مدیریت کارراهه چیست,مدیریت کارراهه سازمانی,مدیریت کارراهه سازمانی چیست,مدیریت کارراهه شغلی,مدیریت کارراهه شغلی چیست,مقاله مدیریت کارراهه دانلود پاورپوینت مدیریت کارراهه دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت کارراهه،در قالب ppt و…

 • پاورپوینت گزارشگری آثار ناشی از تغییر در قیمت

  پاورپوینت گزارشگری آثار ناشی از تغییر در قیمت گزارشگری آثار ناشی از تغییر در قیمت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع گزارشگری آثار ناشی از تغییر در قیمت، در قالب pptx و در 48 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمروری…

 • تحقیق عوامل شيميايي زيان‌آور در محيط كار

  تحقیق عوامل شيميايي زيان‌آور در محيط كار,عوامل شيميايي زيان‌ آور,عوامل شيميايي زيان‌آور در محيط كار,عوامل شيميايي زيان‌آور در محيط كار pdf,عوامل شيميايي زيان‌آور در محيط كار ppt,مقاله عوامل شيميايي زيان‌ آور,مقاله عوامل شيميايي زيان‌ آور محیط کار دانلود تحقیق عوامل…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دنا (واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد)

  استان کهگیلویه و بویراحمد,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دنا,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دنا (واقع در…

 • تحقیق الگوهاى اخلاق عملى

  تحقیق الگوهاى اخلاق عملى الگوهاى اخلاق عملى رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق الگوهاى اخلاق عملى قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 41بخشی از متن تحقیق:الگوهاى اخلاق عملى يكى از دانش‏هاى مفيد، علم «اخلاق‏» است. اين واژه، جمع‏«خلق‏»…