تحقیق اصول دين اسلام و مذهب شيعه

تحقیق اصول دين اسلام و مذهب شيعه
اصول د ين اسلام و مذهب شيعه

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق اصول دين اسلام و مذهب شيعه قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 17بخشی از متن تحقیق:گير
و بندهای دين اسلام، که آنها را “اصول دين اسلام” می نامند، بدين
قراراند: توحيد، نبوت و معاد.برائ مذهب شيعه دو گيره (اصل) ديگر، عدل و
امامت، هم، با آن سه اصل، اضافه شده است.متوليان اسلام براين گمان
هستند، که اسلام بر اصول د ين استوار بوده و چنانچه يکی از اين اصول محکم
باشد، ايمان شخص، در نتيجه اسلام سرنگون می گردد. اين برداشت نا درست است
چون ايمان به اسلام، به کردارانسان در اين تنگ حصار، امکان پذ ير نمی باشد،
ولی اسلام با تحريفات ذهنئ گوناگون در بين مسلمانان ادا مه دارد.اسلام
از همان ابتدا بر ناآگاهئ مردم و بر منطقی خلا ف خرد آگاه انسان، بنياد
يافته است. اسلام هر اند يشه ای را که خارج از حصارهای تعيين شده باشد، چه
از مسلمان و چه از نامسلمان تحمل نميکند.هر مسلمانی هم به يک ” اصول
دين اسلام” که در ذهن خود پرورانده است اعتقاد دارد، ولی نه به آن “اصول
دين اسلام” که محمد نبی بر آنها عرضه داشته است. با اين وجود پيشرفت
اجتماعئ، و فرهنگئ مسلمانان در تنگ حصارهای د ين اسلام محد ود مانده است. د
ين اسلام که در قرن هقتم ميلادی بوسيلهء محمد ابن عبدالله بر قبيله هائ
عرب عرضه شده، افکاری هستند، که از د ينها، سنتها و خرافات مرسوم قبيله هائ
اطراف مکه گرفته شده، و محمد در طول 23 سال نبوتش بر حسب نيازهای تازيان
آن دوران و موقعيت خود، ترکيب کرده است. اين افکار را با شعارهائ اخلا قی و
اجتماعی، و برانگيختن طمع تازيان برائ بد ست آورد ن غنيمت (دارايئ
نامسلمانان)، گسترش ترس از الله، وبا زور شمشير نومسلمانان، بر قبيله هائ
ديگر تحميل کرده است. محمد باورهائ مرمان با فرهنگ آن زمان را هم، تا
اندازه فهم کم رشد آن تازيان مسخ کرده و به رنگ اسلام خودش برگردانده است،
تا در اصول د ينش گنجانده شوند. برای نمونه: پری که در فرهنگ ايران مهرزاد،
مهر گستر، زيبا، شادی بخش، دوستدار و دايهء انسان است، به جن تبديل
گشته(1) است. و يا رام زنخدای باد و موسيقی و آورندهء سروش ، در اسلام
بصورت حربه ای در دست الله درآمده که، برای نابودئ و تهديد مرمانی که او را
تأييد نکرده يا تأييد نکنند، بکار می رود. جانشينان محمد هم که ديگر طعم
قد رت را چشيده بودند، با سرسختی و ستمکارئ سنتئ خود، د ين اسلام را با زور
شمشير و شعار “الله و اکبر” به مرمان سرزمينهائ د يگر تزريق کرد ند.بهرحال
بندهايی را که متوليان اسلام، به نام “اصول د ين” به مردم می فروشند،
قيدهايی هستند که انديشهء مسلمانان از حرکت و جستجو باز می دارد. در
محدودهء اين حصارها، خرد آگاه هر فرد خشک، نازا و ناتوان می گردد. به
مسلمانی که اند يشه اش از اين اصول تجاوز کند مرتد می گويند. در اسلام نه
تنها ريختن خون مرتد آزاد است، بلکه مرتد حقی بر دارايی خود هم ندارد و چون
در اسلام زن بخشی از اموال مرد بحساب می آيد، زن شخصی که مرتد خوانده شده،
می تواند به تصرف مسلمانان درآيد.اين به آن معنی هم نيست، که هر کس
اند يشهء خود را از ايمان گسست، بطور خود بخودی به آزاد اند يشی می پيوندد.
چه بسا رهايی از اين قيد و بندها، گرفتاری در زندان و يا مردابی ديگر را
به دنبال داشته باشد.آزادی از هر دامی بدون خرد آگاه و زاينده انسان تنها آرزويی است که در آغار خود می ماند. اين هست (واقعيت) و جز اين هم می تواند باشد (آرزو و روء يا) شک
ورزی، گستاخی و جويند گئ انسان است که خرد را می انگيزد، خرد ميزان سنجش
خدايان است، نه آنطور که الله در اسلام محتوی و محد وده عقل را از پيش و
برائ هر زمان و مکان تعيين نموده است، بلکه آنطور که فردوسی، در مورد خردی
که انگيخته نشود، سخن می سرايد: خرد تيره و مرد روشن روان نباشد همی شاد مان يک زمان چه گفت آن خرد مند مرد خرد(2) که دانا ز گفتار او بر خورد کسی کو خرد را ندارد ز پيش د لش گردد از کردهء خويش ريشحافظ هم طريقت خرم د ينان را کوتاه و زيبا بيان داشته است:مباش
در پئ آزار و هر چه خواهی کن که در طريقت ما غيراز اين گناهی نيست در
فرهنگ زنخدايی ايران، هرگز اند يشه ای را خاموش نمی کنند، بلکه در روند
همپرسی و همياری با خرد، اند يشهء انسان را به زايند گی و سازند گی می
انگيزند (1). در اين نوشته اصول (بندها) د ين اسلام را بطور کوتاه بررسی می کنيم. توحيد: يکتا پرستی “لا اله الا الله” يعنی: نيست الهه ای بجز الله. اين
بر عکس آنچه که در افکار عمومی تحريف شده، اولين شرط پذ يرش اسلام نيست،
بلکه پذ يرفتن و اطاعت از اولين تا اخرين اوامر يک قدرت نا پيدا و مخوف
است. الله تنها خالق است، از نيستی به هستی خلق می کند او خالق همه چيز
است، هر نيکی و هر بدی، هر ملک (فرشته) و شيطان، تاريکی و نور، مردمان گناه
کار و مسلمانان با ايمان، خرد مند و اند يشمند يا موءمن و با تقوا. اين
خالق حدود هزار و چهارصد سال پيش، بوسيلهء محمد “رسول الله” به قبيله هائ
عرب معرفی شده است، با خشم و قهر، الله پيشين و د يگر خدايان مردم عربستان و
کشورهائ اطراف را در خود نابود ساخته، و به سرعت جائ همگان را به تنهايی
به اسم “الله” (3) تصاحب کرده است. الله با يهوه خدائ يکتائ يهود يها چندان
فرقی ندارد، فقط نمی تواند يا نمی خواهد آنطور که او بی واسطه با موسی
کلام می رانده است، با محمد هم سخن بگويد. اين است که اوامر خود را بوسيله
جبرييل بصورت “وحی” بر او نازل می کرده است. در کردار جبرييل رسول الله يا
پيامبر است و محمد سخنگوئ آنهاست. با وجود اينکه الله می بايد يکتا
باشد، ولی مفهوم “لا اله الا الله” در نهاد خود الله، و رسولش يا کسانی که
ايمان می آورد ند، درست جا نيافتاده بوده، چون به تکرار و جهد تأکيد می کرد
ند که “الله و اکبر” يعنی الله بزرگتر است. اگر هيچ الهه ای، بجز الله
نبايد وجود داشته باشد، پس الله از کدام خدا، يا چه چيز بزرگتر است؟ تضاد
“لا اله الا الله” با “الله و اکبر” آنقد ر آشگارا است، که متوليان اسلام
می کوشند، اين اختلا ف روشن را بصورتی مغشوش کنند، می گويند که “الله و
اکبر” به اين معنا ست، که الله از آنچه که در فکر، ناقص مسلمانان، تصور
بشود بزرگتر است. شايد اين بيان بتواند از پيشرفت و گسترش فکر موءمن جلو
گيری کند، ولی مشکل تضاد را حل نمی کند. چون کسی که يکتايی الله را باور
کرده باشد، چگونه می تواند به اندازهء بزرگی يا کوچکئ او بياند يشد؟، اصولا
سنجش هر چيز تنها با معياری هم جنس خود ش امکان پذ ير است،”الله و اکبر”
وقتی معنی دارد که با “خدايان” د يگر سنجيده شود. هرچه هست الله، ژرفبينی،
دوراند يشی و آينده نگری نداشته و نمی توانسته که آگاهان عمل کند، و می
خواهد که انسان اشتباهات او به زور و از ترس جبران کند. الله انسان را
گناهکار ، ذ ليل و نادان خلق کرده که بايستی بوسيلهء فرستاد گانش به اجرائ
اوامر او تن در دهند …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
اصول د ين اسلام و مذهب شيعه تحقیق در مورد اصول د ين اسلام و مذهب شيعه دانلود تحقیق اصول د ين اسلام و مذهب شيعه دانلود رایگان تحقیق اصول د ين اسلام و مذهب شيعه پروژه اصول د ين اسلام و مذهب شيعه کار تحقیقی اصول د ين اسلام و مذهب شيعه

 • پاورپوینت نظام خدمات بهداشتی اولیه درایران

  اصول و اجزاي,درمانی,ساختار نظام سلامت در ایران,سطوح ارائه خدمات بهداشتی درمانی,مراقبت های بهداشتی اولیه در ایران,نظام سطح بندی خدمات بهداشتی,نظام سلامت در ایران pdf,نظام هاي عرضه خدمات بهداشتي و درماني در جهان و ايران,نظام های سلامت در ایران و جهان…

 • تحقیق ریاضیات مهندسی

  پایان نامه ریاضیات مهندسی,پروژه ریاضیات مهندسی,تحقیق ریاضیات مهندسی,جزوه ریاضیات مهندسی,دانلود جزوه ریاضیات مهندسی,ریاضیات مهندسی,ریاضیات مهندسی پارسه,ریاضیات مهندسی پیشرفته,مقاله ریاضیات مهندسی دانلود تحقیق ریاضیات مهندسی دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد ریاضیات مهندسی،در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش.بخشی…

 • پاورپوینت کتاب ساختار فایل ها (ذخیره و بازیابی اطلاعات) ترجمه جعفرنژاد قمي و ابراهيم محرابي

  پاورپوینت کتاب ساختار فایل ها (ذخیره و بازیابی اطلاعات) ترجمه جعفرنژاد قمي و ابراهيم محرابي کتاب ساختار فایل ها (ذخیره و بازیابی اطلاعات) عين الله جعفرنژاد قمي و ابراهيم محرابي رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب ساختار فایل…

 • پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی: حل پایای هدایت حرارتی دوبعدی با نرم افزار Fluent در علم و صنعت

  پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی,پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی در fluent,پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی در فلوئنت,حل پایای هدایت حرارتی دوبعدی با نرم افزار Fluent,دانلود پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی دانلود پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی: حل پایای هدایت حرارتی…

 • تحقیق نقش آموزش هاي ICDL بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل در وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي

  تحقیق نقش آموزش بر عملکرد کارکنان ستادي,تحقیق نقش آموزش هاي ICDL,تحقیق نقش آموزش هاي ICDL بر عملکرد کارکنان,نقش آموزش بر عملکرد کارکنان ستادي,نقش آموزش هاي ICDL,نقش آموزش هاي ICDL بر عملکرد کارکنان دانلود تحقیق نقش آموزش هاي ICDL بر عملکرد…

 • تحقیق پژوهشی خود کنترلی

  تحقیق پژوهشی خود کنترلی رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع خود کنترلی،در قالب doc و در 20 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:مفهوم ماهیت خودکنترلی ، به شکل های بسیاری در سراسر تاریخ بشر ظاهر شده است. تراژدی…

 • تحقیق تئوري هاي مديريت شركت هما

  پاورپوینت تئوري هاي مديريت,پروژهتئوري هاي مديريت,تئوري هاي مديريت,تحقیق آماده در مورد تئوري هاي مديريت,تحقیق تئوري هاي مديريت,دانلود تحقیق تئوري هاي مديريت,دانلود تحقیق در مورد تئوري هاي مديريت,مقاله تئوري هاي مد,مقاله در موردتئوري هاي مديريت تحقیق تئوري هاي مديريت شركت هما…

 • گزارش کارآموزی الکترونیک در پتروشيمي بوعلي سينا

  دانلود گزارش کارآموزی الکترونیک,گزارش کار کارآموزی الکترونیک,گزارش کارآموزی الکترونیک,گزارش کارآموزی الکترونیک در پتروشيمي بوعلي سينا,گزارش کارآموزی الکترونیک در پتروشیمی,گزارش کارآموزی الکترونیک صنعتی,گزارش کارآموزی برق الکترونیک گزارش کارآموزی الکترونیک در پتروشيمي بوعلي سينا رفتن به سایت اصلی در زیر به مختصری…

 • تحقيق خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزي

  تحقيق,تحقيق خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزي,دانلود تحقيق,علوم اجتماعي,كار تحقيقي دانلود تحقيق خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزي دانلود فایل مقدمه خانواده كانوني است كه بايد براي حفظ حرمت و كرامت انسان و تأمين…

 • تحقیق موقعيت تفكردرسيرعمل مجرمانه

  پایان نامه پیرامون عمل مجرمانه,پروژه عمل مجرمانه,تحقیق در مورد عمل مجرمانه,تحقیق عمل مجرمانه,حقوق جزایی,دانلود تحقیق عمل مجرمانه,کار تحقیقی عمل مجرمانه,مقاله عمل مجرمانه تحقیق موقعيت تفكردرسيرعمل مجرمانه رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:موقعيت تفكردرسيرعمل مجرمانه - موقعيت تفكردرسيرعمل مجرمانهشاخص…

 • تحقیق جريان های اصلی تاريخ نگاری در دوره پهلوی

  تاريخ نگاری در دوره پهلوی,تحقیق تاريخ نگاری در دوره پهلوی,تحقیق جريان های اصلی تاريخ نگاری,تحقیق جريان های اصلی تاريخ نگاری در دوره پهلوی,جريان های اصلی تاريخ نگاری,جريان های اصلی تاريخ نگاری در دوره پهلوی,مقاله تاريخ نگاری در دوره پهلوی دانلود…

 • پاورپوینت تاثير آرايش بادبندها بر رفتار سازه های فلزی در زلزله

  اسکلت فلزی بهتر است یا بتنی,انواع سازه های فلزی,تحقیق در مورد سازه های فلزی,تفاوت قیمت اسکلت فلزی و بتنی,مزایا و معایب اسکلت بتنی,معایب سازه های فلزی,مقاومت اسکلت فلزی در برابر زلزله,مقایسه سازه های فولادی و بتنی در برابر زلزله پاورپوینت…

 • تحقیق پورتال های سازمانی: رويكردي نوين در مديريت شبكه محور

  انواع پورتال های سازمانی,پاورپوینت مدیریت شبکه محور,پورتال های سازمانی,پورتال های سازمانی چیست,تحقیق پورتال های سازمانی,تحقیق مدیریت شبکه محور,طراحی پورتال های سازمانی,مدیریت شبکه محور,مقاله مدیریت شبکه محور,ویژگی های پورتال های سازمانی تحقیق پورتال های سازمانی: رويكردي نوين در مديريت شبكه محور…

 • تحقیق جلوه هايي از حقيقت وجودي نبي اکرم (ص) در قرآن کريم

  تحقیق جلوه هايي از حقيقت وجودي نبي اکرم (ص) در قرآن کريم جلوه هايي از حقيقت وجودي نبي اکرم (ص) در قرآن کريم رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  جلوه هايي از حقيقت وجودي نبي اکرم (ص) در قرآن…

 • تحقیق درمان بیماری ها با گیاهان دارویی

  تحقیق گیاهان دارویی,دانلود کتاب درمان بیماری ها با گیاهان دارویی,درمان بیماری ها با داروهای دارویی,درمان بیماری ها با گیاهان دارویی,گیاهان دارویی,گیاهان دارویی برای ایران,گیاهان دارویی چیست,مقاله گیاهان دارو,نرم افزار درمان بیماری ها با گیاهان دارویی دانلود تحقیق درمان بیماری ها…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان پیرانشهر

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان پیرانشهر,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان پاکدشت,شیپ فایل سازندهای شهرستان پیرانشهر,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان پیرانشهر,نقشه زمین شناسی شهرستان پیرانشهر,نقشه لیتولوژی شهرستان پیرانشهر,نقشه ی سازند های شهرستان پیرانشهر دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان پیرانشهر دانلود…

 • تحقیق روش های نوین تدریس

  بررسی روشهای نوین تدریس,پایان نامه پیرامون روشهای نوین تدریس,پروژه روشهای نوین تدریس,تحقیق در مورد روشهای نوین تدریس,تحقیق روانشناس,تحقیق روانشناسی روشهای نوین تدریس,دانلود تحقیق روشهای نوین تدریس,مقاله در مورد روشهای نوین تدریس تحقیق روش های نوین تدریس رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق بررسی کلستریدیوم ها

  انواع کلستریدیوم ها,پاورپوینت کلستریدیوم ها,تحقیق در مورد کلستریدیوم ها,تحقیق درباره کلستریدیوم ها,تحقیق کلستریدیوم ها,کلستریدیوم ها,کلستریدیوم ها احیا کننده سولفیت,مقاله در مورد کلستریدیوم ها,مقاله درباره کلستریدیوم ها,مقاله کلستریدیوم ها دانلود تحقیق بررسی کلستریدیوم ها دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد بررسی کلستریدیوم…

 • تحقیق زمين و گازهاي گلخانه اي

  پایان نامه گازهاي گ,پروژه در مورد گازهاي گلخانه اي,پروژه گازهاي گلخانه اي,تحقیق در مورد گازهاي گلخانه اي,دانلود تحقیق گازهاي گلخانه اي,دانلود رایگان تحقیق گازهاي گلخانه اي,گازهاي گلخانه اي,مقاله در مورد گازهاي گلخانه اي,مقاله گازهاي گلخانه اي تحقیق زمين و گازهاي…

 • جزوه آموزشی کامپوزیت

  جزوه کامپوزیت,جزوه کامپوزیت پیشرفته,جزوه کامپوزیت دکتر غفاریان,جزوه کامپوزیت رشته مکانیک,جزوه کامپوزیت مکانیک,جزوه کامپوزیت مهندسی مکانیک,دانلود جزوه کامپوزیت,دانلود جزوه کامپوزیت پیشرفته,دانلود جزوه کامپوزیت مهندسی مکانیک دانلود جزوه آموزشی کامپوزیت دانلود فایل دانلود جزوه آموزشی کامپوزیت،در قالب pdf و در 145 صفحه.توضیحات:این…

 • تحقیق حسابرسی وجوه نقد وبانک

  تحقیق حسابرسی وجوه نقد وبانک حسابرسی وجوه نقد وبانک رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق حسابرسی وجوه نقد وبانکقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 19 بخشی از متن تحقیق:حسابرسی وجوه نقد وبانک :وجوه نقد معمولا شامل وجوه نقد…

 • پاورپوینت ارزيابي نحوه سرويس تنيس

  پاورپوینت ارزيابي نحوه سرويس تنيس دانلود پاورپوینت ارزيابي نحوه سرويس تنيس رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع ارزيابي نحوه سرويس تنيس، در قالب ppt و در 43 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مراحل سرويس تنيس مرحله اول: عضله ي دالي…

 • تحقیق مروري اجمالي بر تحول تفكر مديريتي مديرعامل در گذر زمان

  پاورپوینت تفكر مديريتي مدير عامل,پروژه تفكر مديريتي مدير عامل,تحقیق تفكر مديريتي مدير عامل,تفكر مديريتي مدير عامل,دانلود تحقیق تفكر مديريتي مدير عامل,دانلود مقاله در مورد تفكر مديريتي مدير عامل,مقاله در موردتفكر مديريتي مدير عامل تحقیق مروري اجمالي بر تحول تفكر مديريتي…

 • تحقیق درجة صلاحيت در سيستم مديريت مركزي نسل آينده

  پاورپوینت درجة صلاحيت,پروژه آماده در,تحقیق آماده در مورد درجة صلاحيت,تحقیق در مورددرجة صلاحيت,تحقیق درجة صلاحيت,دانلود تحقیق در مورد درجة صلاحيت,دانلود تحقیق درجة صلاحيت,دانلود مقاله درجة صلاحيت,درجة صلاحيت تحقیق درجة صلاحيت در سيستم مديريت مركزي نسل آينده رفتن به سایت اصلی…

 • گردش كارها و روش هاي ستادي در یک پروژه طرح و ساخت عمرانی

  روش هاي ستادي در پروزه طرح و ساخت,روش هاي ستادي در یک پروژه طرح و ساخت عمرانی,روش هاي ستادي در یک پروژه عمرانی,گردش كارها در پروژه طرح و ساخت,گردش كارها در پروژه طرح و ساخت عمرانی,گردش كارها در پروژه عمرانی,نمونه…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردکان (واقع در استان یزد)

  استان یزد,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردکان,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردکان (واقع در استان یزد)…

 • تحقیق زيان هاي شيرين کننده هاي مصنوعي

  تحقیق زيان هاي شيرين کننده هاي مصنوعي زيان هاي شيرين کننده هاي مصنوعي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق زيان هاي شيرين کننده هاي مصنوعي،در قالب word قابل ویرایش و در 22 صفحه.توضیحات:حتماً تاکنون با محصولات غذايي که با برچسب…

 • پاورپوینت با موضوع مديريت استراتژيك، مفاهیم و موردکاوی ها

  استراتژيك,اسلاید,پاورپوینت,مديريت,مفاهیم,موردکاوی,موضوع دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت استراتژيك، مفاهیم و موردکاوی ها دانلود فایل پاورپوینت با موضوع مديريت استراتژيك، مفاهیم و موردکاوی ها زیبا و کاربردی در 32 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت…

 • تحقیق رابطه‏ ى ایمان و علم

  تحقیق رابطه‏ ى ایمان و علم رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : رابطه‏ ى ایمان و علم،قالبندی : Word ( قابل ویرایش )تعداد صفحات : 36بخشی از متن تحقیق : میان ایمان در اصالت آن، و عقل واقعى،…

 • پاورپوینت بررسی اوراق مشارکت رهنی به عنوان ابزاری نوین در تأمین مالی بانک ها

  پاورپوینت بررسی اوراق مشارکت رهنی به عنوان ابزاری نوین در تأمین مالی بانک ها اوراق مشارکت رهنی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی اوراق مشارکت رهنی به عنوان ابزاری نوین در تأمین مالی بانک ها، در قالب…

 • تحقیق رهيافت‏ هاى تاريخى در انديشه امام خمينى (ره)

  تحقیق رهيافت‏ هاى تاريخى در انديشه امام خمينى (ره) رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : رهيافت‏ هاى تاريخى در انديشه امام خمينى (ره)،قالبندی : wordتعداد صفحات : 41بخشی از متن تحقیق : اشاره : در اين مقاله، رويكرد…

 • پاورپوینت بیش فعالی

  پاورپوینت بیش فعالی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع بیش فعالی،در قالب ppt و در 11 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:بیش‌ فعالی همراه با عدم تمرکز از زبان معلمانعنوان بیش‌ فعالیدرمانبخشی از متن پاورپوینت:«بیش‌ فعالی همراه با عدم تمرکز»…

 • تحقیق برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون

  تحقیق برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون تحقیق برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون،در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش، شامل:برنامه ریزی استراتژیکمدل برايسون  …

 • تحقیق شهر سوخته زابل

  پایان نامه شهر سوخته زابل,پروژه در مورد شهر سوخته زابل,پروژه شهر سوخته زابل,تحقیق آم,تحقیق در مورد شهر سوخته زابل,دانلود تحقیق شهر سوخته زابل,دانلود رایگان تحقیق شهر سوخته زابل,شهر سوخته زابل,مقاله در مورد شهر سوخته زابل,مقاله شهر سوخته زابل تحقیق شهر…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شفت (واقع در استان گیلان)

  استان گیلان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شفت,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شفت (واقع در استان گیلان)…